Nieuwe vraag

Boom in het Paradijs

Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd:

Ik plantte op een dag de pit van een dadelboom. De Boodschapper van Allah (vzmh) kwam naar me toe en vroeg:

“O Aboe Hoerayra! Wat plant je?”

Ik zei: “Ik plant de pit van een dadelboom, O Boodschapper van Allah (vzmh)”

Hij zei: “Zal ik jou berichtgeven over datgene wat een betere planting is dan datgene wat jij plant?”

Ik zei:  “Zeg het me, O Boodschapper van Allah (vzmh)”

Zeg:  “SubhânAllah, Alhamdoelillâh, Lâ ilâha illâllah, Allahoe Akbar.

Voor elk woord dat je zegt, zal er in het Paradijs voor jou een boom geplant worden.”  (Hâkim)