Nieuwe vraag

Adviezen

Kennis op papier

Ibnoe Amr (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “Schrijf kennis op.” (Tabrani) Kennis dient opgeschreven te worden; het dient niet alleen in het geheugen te blijven of mondeling te worden overgemaakt. Kennis op …

Lees verder »

Verlangen naar het goede

“Verlang niet om je vijand te ontmoeten. Vraag aan Allah om voorspoed en geen ongeluk. Wees geduldig wanneer je je vijand ontmoet.” (Buhari) Een mens dient zichzelf niet te vertrouwen in situaties waarin hij geduld …

Lees verder »

Vervloeken

“Weerhoud je er van om de vervloeking en straf van Allah over iemand te vragen.” (Aboe Dawoed, Tirmizi, Hakim) Salama bin Akwa (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft overgeleverd: “Wij beschouwden het als een …

Lees verder »

Afgunst, relatiestokers, waarzeggerij

“Degenen die afgunstig zijn, stoken tussen andermans relaties en zich bezighouden met ‘waarzeggerij’, behoren niet tot mijn Oemmah. Ik behoor ook niet tot hen.” (Tabrani) Deze Hadith vertelt ons dat deze drie eigenschappen in strijd …

Lees verder »

Zachtaardigheid jegens je gezin

“Versier je met kennis. Wees zachtaardig jegens je gezin.” (Darim) Een mens probeert zich altijd door middel van zijn vaardigheden geliefd te maken bij mensen. De eigenschappen die een mens aantrekkelijk kunnen maken zijn vaak …

Lees verder »

Reinheid van het hart

“Mijn zoon! Probeer met al je kracht, elke ochtend en avond, jegens niemand wrok te koesteren.” (Tirmizi) De Profeet (vzmh) legt de nadruk op de reinheid van het hart, die een mens dient te bezitten. …

Lees verder »

Vasten en liegen

Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “Allah heeft geen enkel behoefte aan mensen die zich op leugens beroepen tijdens hun zaken en vervolgens afstand doen van eten en drinken.” (Buhari/Shaum 8; …

Lees verder »

Strijd tegen onrecht

“Een persoon dient zijn broeder te helpen ook al is hij een onrechtpleger of een benadeeld persoon. Als hij een onrechtpleger is, dient hij hem van zijn praktijken af te houden. Als hij een benadeelde …

Lees verder »

De formule voor een gelukkig leven

“Kijk in het wereldse leven altijd naar degenen die het minder dan jullie hebben. Vermijd het kijken naar degenen die het beter dan jullie hebben, want dit aanblik kan ertoe leiden dat jullie de gunsten …

Lees verder »

Huiselijk geweld

Op een dag wees de Boodschapper van Allah (vzmh) naar een groep vrouwen en zei: “Sla de dienaren van Allah niet!” Na een tijdje kwam Oemar om zich te beklagen over de vrouwen, die te …

Lees verder »

Kwets de wees niet

“Weerhoud je ervan om een wees te laten huilen. Als mensen slapen, zal zijn gehuil in de morgenstond Allah bereiken en zich beklagen over degene dìe hen heeft laten huìlen (pijn gedaan).” (Asbahani)   Het …

Lees verder »

Mensen laten opstaan

“Laat mensen niet opstaan, omdat jij op hun plek wilt zitten (wanneer je je in een gezelschap bevindt). Alleen als degenen die zitten een plek voor hem vrijmaken, is het voor hem toegestaan om daar te …

Lees verder »

Het licht doven

Aboe Moesa al-Asj’ari (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “In Madina was een huis samen met de bewoners erin compleet verbrand. Ze hebben dit bericht aan de Profeet, vzmh, gegeven waarop hij zei: “Laat …

Lees verder »

Vrijgevigheid

Asma, de dochter van Abu Bakr as-Siddiq, (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft overgeleverd: “Houd je portemonnee niet gesloten, zodat Allah Zijn gunsten voor jou niet gesloten houdt.” (Bukhari – 1433) De Boodschapper van Allah …

Lees verder »