Nieuwe vraag

Overleveringen

Instemming voor het huwelijk

Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: ”Een eerder getrouwde vrouw dient niet getrouwd te worden, totdat er met haar overlegd is, en een maagd dient niet getrouwd te worden tot haar …

Lees verder »

Prachtige beloning voor vrouwen

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wanneer een vrouw haar vijf dagelijkse gebeden verricht, vast gedurende de maand (Ramadan), haar kuisheid bewaakt en haar echtgenoot gehoorzaamt, zal er tegen haar gezegd …

Lees verder »

Tevredenheid over de vrouw

Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalt dat de Boodschapper van Allah, vzmh, zei: “Een gelovige man behoort zijn gelovige vrouw niet te haten. Als hij een eigenschap in haar haat, dan vindt hij …

Lees verder »

Het beste op deze wereld

De Boodschapper van Allah (vzmh) heeft gezegd: “Het beste wat een mens op deze wereld kan bezitten: een tong die Allah reciteert, een hart dat Allah altijd dankbaar is en een vrome echtgenote die haar …

Lees verder »

Vrouw is geschapen uit een rib

Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalt dat de Boodschapper van Allah (vzmh) heeft gezegd: “Behandel vrouwen vriendelijk, want vrouwen zijn uit een rib geschapen en het meest gebogen gedeelte is het bovenstuk. …

Lees verder »

Man-vrouw relatie

”De beste onder jullie (mannen) zijn diegenen die zich het beste gedragen tegenover jullie vrouwen.” Tirmizî, Radâ’, 11; ‹bn Mâce, Nikâh, 50    

Lees verder »

Lejletoel Beraat

“Wanneer het de 15e nacht van Sjabaan is, sta dan op voor de aanbidding van Allah, en vast die dag overdag. Want die nacht, wanneer de zon is ondergegaan, vanaf dat moment tot dageraad zal …

Lees verder »

Vier schepselen

Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “De Profeet, vzmh, beschrijft het ontstaan van drie grote wezens. Engelen zijn uit Noer (Licht) geschapen en zijn geestelijke wezens. De Djinn zijn uit rookloos …

Lees verder »

Vergevensgezindheid van Allah

“Jullie dienen dit niet op te zeggen: ‘O Allah, als U wilt kunt U mij vergeven, als U wilt kunt U medelijden met mij hebben.’ Hij dient van Allah datgene te vragen wat hij wilt …

Lees verder »

Relaties verstoren

“Moge Allah degenen vervloeken die de relatie van een kind met zijn moeder en de relatie tussen broers verstoren.” (Djamioessaghier) Het is een grote zonde als men de relaties tussen mensen verstoort, ze tegen elkaar …

Lees verder »

Daden die de tevredenheid van Allah hebben

Aboe Said el-Hudri (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah zei: “Verricht volop de daden die de gezindheid van Allah hebben.” De metgezellen vroegen: “Welke daden zijn dat?” Hij zei: “Het …

Lees verder »

Dua voor anderen

Oemar bin Khattab (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: -“Ik vroeg toestemming van de Boodschapper van Allah om de Oemra* te verrichten. Nadat hij me toestemming had gegeven zei hij: -“O mijn broeder! …

Lees verder »

Een karakter zo mooi als het lichaam

Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft overgeleverd: “De Boodschapper van Allah deed deze dua: “Mijn Allah! Net zoals U mijn lichaam mooi heeft geschapen vraag ik van U om ook mijn karakter mooi te …

Lees verder »

Trek jullie harnassen aan

Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah (vzmh) zei op een dag: “Trek jullie harnassen aan.” De metgezellen vroegen: “O Boodschapper van Allah (vzmh)! Is de vijand gekomen?” …

Lees verder »

Meditatie

“Het doen van dua is een meditatie.” (Abu Dawud, Tirmidhi) De dua is net als het gebed en het vasten een onderdeel van de meditatie. Een dua geeft de stem van een persoon weer aan zijn Schepper …

Lees verder »

Boom in het Paradijs

Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: Ik plantte op een dag de pit van een dadelboom. De Boodschapper van Allah (vzmh) kwam naar me toe en vroeg: “O Aboe Hoerayra! Wat …

Lees verder »

Dua voor een broeder

“Zijn dua zal beantwoord worden indien hij voor zijn moslimbroeder dua doet. Wanneer een gelovige voor zijn broeder dua doet, zal een bevoegde engel aanwezig zijn. Wanneer men na de dua ‘amin’ zegt, zal de …

Lees verder »

Dua bij opstaan

De Boodschapper van Allah, vzmh, deed deze doe’a wanneer hij in de ochtend wakker werd: “O Allah! Met Uw hulp heb ik de ochtend bereikt. Met Uw hulp heb ik de avond bereikt. Met Uw hulp …

Lees verder »

Een glanzend hart

De Boodschapper van Allah (vzmh) zei tijdens een bijeenkomst: – “Zoals het ijzer roest, roest ook het hart.” Een metgezel vroeg: – “Hoe kan de roest van het hart weggaan, wat is het lak van het …

Lees verder »

Degene die niet kan reciteren

“Een mens die het Boek van Allah niet weet (niet kan reciteren), is als een geruïneerd huis.” (Tirmidhi) Een gelovige dient de Koran te leren, zodat hij ook tijdens het gebed voldoende passages uit de …

Lees verder »

Verdienste van de Koran II

“De beste onder jullie zijn degenen die de Koran lezen en deze aan mensen onderwijzen.” (Bukhari) Zoals de Hadith laat zien is de beste gelovige degene die de Koran leert en onderwijst. Ook wordt de blijde …

Lees verder »

Verdienste van de Koran I

Aboe Oemama (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “Lees de Koran, want deze zal op de Dag des Oordeels voor zijn lezers als redder (sjafa’ah) komen.” (Muslim – Musaflrin 252)

Lees verder »

De hoogste ‘prijs’ is het Paradijs

Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “Wie bang is, zal een vroege start maken. Wie een vroege start maakt, zal zijn doel bereiken. Wees opgelet, de metai (te koop aangeboden goed) …

Lees verder »

De grootsheid van een vrijwillige vrome daad

Ibnoe Abba (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: De Profeet, v.z.m.h., heeft deze woorden van Rûhu’l-Amien (Gabriël) verteld: “De beloning en de zondes van een dienaar zullen (op de Dag des Oordeels) gebracht …

Lees verder »

De goede werken gaan door

“Na het overlijden van de mens stoppen diens goede werken. Op drie dingen na: liefdadigheid die doorwerkt; kennis die wordt nagelaten; en een kind met een goed karakter dat voor je bidt.”  (Mukhtar Al-Hadith)

Lees verder »

Onderscheid in straffen

“Wanneer Allah een bevolking een algemene straf geeft, zal dit alle mensen (goede en slechte mensen) treffen. Daama zal iedereen volgens hun daden (intenties) worden herrezen.” (Bukhari, Muslim) De Hadith vertelt ons dat een algemene straf …

Lees verder »

Ken Allah geen deelgenoten toe

“Wie Allah geen deelgenoten toekent en zich niet heeft ingemengd in een geval waarbij er onschuldig bloed heeft gestroomd, mag elke willekeurige deur van het Paradijs betreden.”  (Tabrani) Uit de Hadith blijkt dat er twee …

Lees verder »

Hoe heb je je leven besteedt?

Abu Barzah verhaalt dat de Boodschapper van Allah, vzmh, zei: “Een dienaar van Allah zal tijdens de Dag des Oordeels blijven staan tot hij ondervraagd wordt over zijn leven en hoe hij dat besteed heeft; …

Lees verder »

Liefde voor een ander volk

Ibnu Mas’oed (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “Op een dag kwam een man naar de Profeet en vroeg hem: – ‘O Profeet! Hoe is de toestand van iemand die een volk lief …

Lees verder »

Weeskinderen

“‘Wie zijn kind en andere kinderen onderhoudt die geen vader hebben, zullen samen met mij op deze manier in de Paradijs zijn.’ De Profeet (vzmh) liet zijn wijs-en middelvinger naast mekaar zien toen hij ‘op …

Lees verder »

Vergeving voor zondes

“O zoon van Adam, zolang jij doe’a voor Mij doet en je hoop op Mijn Barmhartigheid niet verliest, zal Ik je, ondanks al je zondes, vergeven en zal Ik geen enkel gehoor aan je zondes …

Lees verder »

Dit leven is tijdelijk en vergankelijk

Anas (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “O Allah, het echte leven is het leven in het Hiernamaals (Er is geen ander leven).” (Bukhari) Dit leven is tijdelijk en vergankelijk. De wereld is een …

Lees verder »

De eeuwige jeugd in het Paradijs

“Wanneer mensen naar het Paradijs zullen gaan, zal een oproeper het volgende zeggen: ‘(O mensen van het Paradijs) waarlijk jullie zullen voor altijd in het Paradijs verblijven en jullie zullen nooit doodgaan. Jullie zullen nooit …

Lees verder »

Hoogmoed

Abdullah bin Salam, die op zijn rug hout had gewikkeld, ging op een dag naar de bazaar. Degenen die hem zagen vroegen: – “Waarom doe jij dit werk (hout sprokkelen) terwijl Allah jou niet afhankelijk …

Lees verder »

Wie op Allah vertrouwt zal beloond worden

“Van mijn Oemmah* zullen 70 000 mensen zonder ondervraagd te worden het Paradijs betreden. Zij voldoen aan deze eigenschappen: Zij zoeken geen ‘waarzeggers’ op, zij geloven niet in bijgeloof en objecten die zogenaamd onheil veroorzaken. …

Lees verder »

Ongrieven in het graf

Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft overgeleverd: “O Profeet! Deze Oemmah zal in hun graven met vele ongrieven te maken krijgen. Hoe zullen de situaties van mensen zijn, die net zoals ik, een zwak …

Lees verder »

Toegang tot het Paradijs

“De gezegenden van mijn Oemmah zullen niet vanwege hun veelheid aan gebeden, vasten en aalmoes het Paradijs betreden, maar vanwege de Barmhartigheid van Allah, de vrijgevigheid van hun nafs en hun schone harten.” (Ibnu-abiddoenya) Uit deze …

Lees verder »

Tekenen van het Uur

Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “Het Uur zal niet aanbreken totdat (religieuze) kennis weggenomen wordt (door de dood van geleerden), aardbevingen vaak voorkomen, de tijd snel voorbij gaat, beproevingen toenemen en moorden …

Lees verder »

Tien goede daden, één slechte daad

Abdullah bin Abbas (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “Wanneer iemand de intentie heeft om een goede daad te verrichten, maar hiertoe niet in staat is, zal AlIah hem wegens Zijn barmhartigheid een …

Lees verder »

Aalmoes voor een nieuwe dag

Aboe Hoerayra (Moge Allah tevreden over hem zijn) heeft overgeleverd: “Voor elke dag die aanbreekt dient een mens een (vreugde) aalmoes te geven. Het rechtvaardig oordelen tussen twee personen en het herstellen van de verbroken …

Lees verder »

Het delen van bezittingen

Aboe Moesa al Asj’ari (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “Toen de voorraden van de Esj’Ari stam tijdens de oorlog opraakten of vanwege de economische crisis in Medina de voedselvoorraad van de familie’s …

Lees verder »

De waardevolste aalmoes

“De waardevolste aalmoes is de aalmoes die je aan je behoeftige familieleden hebt gegeven, ondanks het feit dat zij jegens jou vijandige gevoelens koesteren (en hun behoeftigheid niet kunnen uiten).” (Tabrani, Hakim) Het is mogelijk …

Lees verder »

Gelijke behandeling

“Allah zal diegene in het Paradijs zetten die een dochter krijgt en haar niet levend begraaft, haar niet minacht en zijn zoon niet bevooroordeelt ten opzichte van haar.” (Aboe Dawoed) In deze Hadith wordt ons …

Lees verder »

Een cadeau van de Profeet

Sa’d bin Abi Wakkas (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “De Boodschapper van Allah had een groep mensen iets aangeboden. Hij had aan iedereen iets aangeboden, behalve aan een goede moslim die ik …

Lees verder »

Een gunst voor een goed gezin

“Wanneer Allah de leden van een gezin liefheeft, zal Hij dat gezin met zachtaardig gedrag begunstigen” (Ahmad, Baihaqi) Het gezin speelt een belangrijke rol in de maatschappij. Een goede gezin is afhankelijk van de gezonde …

Lees verder »

Kind en opvoeding

“Pas goed op jullie kinderen. Geef hen een goede opvoeding.”(Ibni Madja) Het is een plicht van de ouders om hun kinderen een goede opvoeding te geven, zodat ze klaar worden gestoomd voor het leven. Wie …

Lees verder »