Nieuwe vraag

Overleveringen

In onmin zijn met anderen

Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “Het is voor een moslim niet halal om meer dan 3 dagen in onmin met zijn broeder te zijn.” (Moeslim) Het boos zijn wordt in …

Lees verder »

De Profeet in huis

Men vroeg aan onze moeder Aisja (moge Allah tevreden met haar zijn): “Hoe gedroeg de Boodschapper van Allah zich in huis?” “Hij hielp zijn familieleden (gezin). Wanneer de gebedstijd naderde, vertrok hij van huis om …

Lees verder »

Haat tussen broeders

Abu Hurayra (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “Op maandag en donderdag worden de daden van mensen aan Allah ‘getoond’. Allah vergeeft iedereen, behalve degenen die Hem deelgenoten toekennen. Wanneer er sprake is …

Lees verder »

Vader-zoon

“Géén enkel vader kan zijn zoon een beter geschenk geven dan een mooie opvoeding/karakter.” (Tirmizî, Birr, 33)

Lees verder »

Slecht praten over anderen

Onze moeder Aisja (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft overgeleverd: “Op een dag zei ik tegen de Boodschapper van Allah over Safiyya: – ‘Deze fouten (onvolledigheden) en het feit dat ze kort is, is …

Lees verder »

Het herstellen van vriendschappen

De Boodschapper van Allah,vzmh, zei tegen Aboe Ayyoeb: – “O Aboe Ayyoeb! Zal ik jou vertellen wat een winstgevende handel is?’ – Aboe Ayyoeb zei: “Ja O Boodschapper van Allah !“ – De Profeet zei: …

Lees verder »

Goed zijn jegens familie

Een man kwam naar de Boodschapper van Allah, vzmh, en vroeg: – “Ik heb een grote zonde begaan. Is er een berouw waarop ik me kan beroepen, zodat mijn zonde vergeven wordt?” – De Profeet vroeg …

Lees verder »

Omgang met je broeder

Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “Een moslim is de broer (of zus) van een moslim. Hij zal hem niet verraden, hij zal niet tegen hem liegen, hij zal hem altijd …

Lees verder »

Liefde omwille van Allah

De Profeet, vzmh, heeft gezegd: – “Een man was op weg om zijn moslimbroeder te bezoeken. Allah  had op zijn weg een aanschouwende engel geplaatst. De man kwam bij de engel die in een mensengedaante was. De …

Lees verder »

Roddelen

De Boodschapper van Allah, vzmh, vroeg op een dag aan de metgezellen: – “Weten jullie wat ghibah (roddelen) inhoudt?” – De metgezellen: “Allah en Zijn Profeet weten het beter.” – De Profeet zei: “Je moslimbroeder aan …

Lees verder »

Het hart

“De mens beschikt over een orgaan. Als dit gezond is, is het gehele lichaam gezond; als dit ziek is, is het gehele lichaam ziek. Wees opgelet! Dit orgaan is het hart.” (Buhârî, Îmân, 39; Müslim, …

Lees verder »

Goede daden

Abu Musa (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “Wanneer een dienaar ziek wordt of op reis is, zullen zijn goede daden die hij gewend was te verrichten toen hij gezond was of niet …

Lees verder »

Kennis op papier

Ibnoe Amr (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “Schrijf kennis op.” (Tabrani) Kennis dient opgeschreven te worden; het dient niet alleen in het geheugen te blijven of mondeling te worden overgemaakt. Kennis op …

Lees verder »

Twee gunsten

Ibnoe Abbas (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “Er zijn twee gunsten, waarvan de waarde nog wordt onderschat door een groot deel van de mensen. Deze zijn de gezondheid en vrije tijd.” (Buhari-6412) …

Lees verder »

Wonder in de baarmoeder

Anas (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: ”Allah wijst elke schoot (baarmoeder) een engel toe die zegt: “O Heer! Een druppel zaad. O Heer! Een stolling. O Heer! Een kleine klont vlees.” Als …

Lees verder »

Medicijnen

Djabir ibn Abdullah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: ”Er bestaat een medicijn voor iedere ziekte en wanneer het (juiste) medicijn voor een ziekte gevonden wordt, dan zal deze genezen met de wil …

Lees verder »

Naar het gebed gaan

Abu Hurayra (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “Ga naar jullie gebedsplaatsen, wanneer je de iqaamah* hoort. Ga niet rennend naar de moskee, maar doe dit op een rustige manier. Bid met de …

Lees verder »

Een mondelinge aalmoes

Samoeratoebnoe Djoenoeb (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allah, v.z.m.h.: “Er is geen aalmoes die hoger is in aanzien dan het geven van een mondelinge aalmoes.” Ik vroeg: “Wat is …

Lees verder »

Geef niet het beste, niet het slechtste

“Geef als Zakaat het normale gedeelte van uw goederen, want Allah vraagt van u niet het beste noch het slechtste van uw goederen te geven.” (Abu Dawud) Uit deze hadith blijkt dat er een bepaalde eis is …

Lees verder »

Gunsten van Allah

Asma de dochter van Aboe Bakr ash-Shiddiq (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “Houd je geldzak niet gesloten, zodat Allah Zijn rizq voor jou niet gesloten houdt.” (Buhari-1433) De Boodschapper van Allah heeft …

Lees verder »

Bidden in de Moskee

“Bid een deel van jullie gebeden in jullie huizen. Verander jullie huizen niet in graven.” (Buhari, Moeslim) In de islam wordt het aangeraden om het gebed met een groep mensen in moskeeën te bidden. Dit …

Lees verder »

Bismillah bij het eten

De Boodschapper van Allah, vzmh, at samen met zes metgezellen van één bord. Er kwam een bedoeïne aanlopen, die ook aan tafel ging zitten en had in twee happen het eten opgegeten. De Boodschapper van …

Lees verder »

Gedenken van Allah

“De Boodschapper van Allah gedacht in alle omstandigheden Allah.” (Muslim) Een gelovige dient ten alle tijde en in al zijn handelingen Allah te herdenken en Zijn geboden en verboden niet te vergeten. Wanneer men Allah vergeet, …

Lees verder »

Aangename geurtjes

“Wanneer de Profeet aangename geurtjes werd aangeboden, accepteerde hij dit.” (Buhari) De Profeet (vrede zij met hem) hield van aangename geuren. Hij smeerde dikwijls geurtjes op en accepteerde geurtjes, wanneer hem dit werd aangeboden.  

Lees verder »

Rijkdom

Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “Moge degene die geobsedeerd is met goud, zilver (geld), fluweel en wollen stoffen erbarmelijk geraken. Wanneer mensen deze gunsten krijgen, worden ze heel blij. Wanneer …

Lees verder »

Intentie

Oemar bin Khattab (moge AlIah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “De daden van mensen zijn afhankelijk van hun intenties. Voor elke mens geldt de intentie van zijn daad. Wie als intentie heeft om zijn Hidjrah …

Lees verder »

Het belang van een eigen inkomen

Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “De profeet Dawoed, at van zijn eigen verdiensten.” (Buhari-2073) Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “De profeet Zakariyya was een timmerman” …

Lees verder »

Slechte namen

“In Allah’s aangezicht zijn namen die gelijk staan aan oorlog en pijn de meest ongeliefde namen.” (Abu Dawud – Nasa‘i) Namen die betrekking hebben op oorlog en pijn zijn niet geliefd in de Islam. De naam …

Lees verder »

Eten bekritiseren

Abu Hurayra (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “De Boodschapper van Allah heeft geen enkel eten bekritiseerd. Als hij het eten lekker vond, at hij het op; als hij het niet lekker vond, …

Lees verder »

Wreedheid

Aboe Moesa al-Asj’ari (moge Allah tevreden met hern zijn) heeft overgeleverd: “Waarlijk Allah zal een wreed persoon een kans geven om zijn daden te verrichten. Wanneer zijn tijd gekomen is, zal Allah hem ‘pakken’ om …

Lees verder »

De Nafs

“Een mens die zijn nafs volgt, zal een destructief eind te wachten staan.” (Tabrani) Een mens die altijd zijn nafs volgt, zal nooit een goede afloop krijgen. Zij nafs zal ervoor zorgen dat hij volop …

Lees verder »

Verloren zielen

“Wanneer een man zegt dat mensen ‘verloren zijn’, zal hij de grootste verliezer zijn.” (Moeslim, Aboe Dawoed) In de Hadith bekritiseert de Profeet (vzmh) mensen die altijd pessimistisch zijn en zich altijd beklagen over alles …

Lees verder »

De hidjra

Abdullah bin Amr bin As (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “Degenen die de geboden van Allah  gehoorzamen en opvolgen zijn degenen die de hidjrah* hebben gedaan.” (Bukhari -10; Muslim – 40) In de …

Lees verder »

De gevende hand

Ibnoe Oemar (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “De gevende hand is hoger in waarde dan degene die vraagt. De bovenste hand is die van de gever, de hand die beneden is, is …

Lees verder »

Het goede pad

“Zolang mensen niet in afgunst met elkaar leven, bevinden zij zich op het goede pad.”(Tabrani) In een ideale samenleving zijn mensen liefdevol en respectvol jegens elkaar. Er is sprake van broederschap en vrede. Mensen zijn …

Lees verder »

Het goede onderwijzen

Abu Oemama (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “Waarlijk, Allah, Zijn engelen, alles en iedereen wat zich in de hemel en op aarde bevindt, zijn barmhartig, vragen vergiffenis en doen doe’a voor degenen …

Lees verder »

Beleefdheid tegenover een gast

Oemar zat op een dag thuis tegen een kussen geleund. Een van de metgezellen Salman-i Farisi kwam naar binnen. Oemar gaf hem een kussen om te zitten. Salman vroeg: – “In hoeverre spreekt de Boodschapper …

Lees verder »

Wijze van drinken

Ibn Abbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalt dat de Boodschapper van Allah, vzmh, zei: “Drink niet in een teug zoals een kameel drinkt, maar drink in twee of drie keer. Spreek de naam van …

Lees verder »

Het belang van halal voedsel

“De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: ‘Beste mensen, Allah de Verhevene is goed en Hij aanvaardt alleen het goede. En Allah heeft de gelovigen datgene opgedragen wat Hij deBoodschappers heeft opgedragen. Hij, …

Lees verder »

Verlangen naar het goede

“Verlang niet om je vijand te ontmoeten. Vraag aan Allah om voorspoed en geen ongeluk. Wees geduldig wanneer je je vijand ontmoet.” (Buhari) Een mens dient zichzelf niet te vertrouwen in situaties waarin hij geduld …

Lees verder »

Vervloeken

“Weerhoud je er van om de vervloeking en straf van Allah over iemand te vragen.” (Aboe Dawoed, Tirmizi, Hakim) Salama bin Akwa (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft overgeleverd: “Wij beschouwden het als een …

Lees verder »

Afgunst, relatiestokers, waarzeggerij

“Degenen die afgunstig zijn, stoken tussen andermans relaties en zich bezighouden met ‘waarzeggerij’, behoren niet tot mijn Oemmah. Ik behoor ook niet tot hen.” (Tabrani) Deze Hadith vertelt ons dat deze drie eigenschappen in strijd …

Lees verder »

Zachtaardigheid jegens je gezin

“Versier je met kennis. Wees zachtaardig jegens je gezin.” (Darim) Een mens probeert zich altijd door middel van zijn vaardigheden geliefd te maken bij mensen. De eigenschappen die een mens aantrekkelijk kunnen maken zijn vaak …

Lees verder »

Reinheid van het hart

“Mijn zoon! Probeer met al je kracht, elke ochtend en avond, jegens niemand wrok te koesteren.” (Tirmizi) De Profeet (vzmh) legt de nadruk op de reinheid van het hart, die een mens dient te bezitten. …

Lees verder »

Vasten en liegen

Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “Allah heeft geen enkel behoefte aan mensen die zich op leugens beroepen tijdens hun zaken en vervolgens afstand doen van eten en drinken.” (Buhari/Shaum 8; …

Lees verder »

Strijd tegen onrecht

“Een persoon dient zijn broeder te helpen ook al is hij een onrechtpleger of een benadeeld persoon. Als hij een onrechtpleger is, dient hij hem van zijn praktijken af te houden. Als hij een benadeelde …

Lees verder »

De formule voor een gelukkig leven

“Kijk in het wereldse leven altijd naar degenen die het minder dan jullie hebben. Vermijd het kijken naar degenen die het beter dan jullie hebben, want dit aanblik kan ertoe leiden dat jullie de gunsten …

Lees verder »