Nieuwe vraag

Overleveringen

Huiselijk geweld

Op een dag wees de Boodschapper van Allah (vzmh) naar een groep vrouwen en zei: “Sla de dienaren van Allah niet!” Na een tijdje kwam Oemar om zich te beklagen over de vrouwen, die te …

Lees verder »

Kwets de wees niet

“Weerhoud je ervan om een wees te laten huilen. Als mensen slapen, zal zijn gehuil in de morgenstond Allah bereiken en zich beklagen over degene dìe hen heeft laten huìlen (pijn gedaan).” (Asbahani)   Het …

Lees verder »

Mensen laten opstaan

“Laat mensen niet opstaan, omdat jij op hun plek wilt zitten (wanneer je je in een gezelschap bevindt). Alleen als degenen die zitten een plek voor hem vrijmaken, is het voor hem toegestaan om daar te …

Lees verder »

Het licht doven

Aboe Moesa al-Asj’ari (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “In Madina was een huis samen met de bewoners erin compleet verbrand. Ze hebben dit bericht aan de Profeet, vzmh, gegeven waarop hij zei: “Laat …

Lees verder »

Vrijgevigheid

Asma, de dochter van Abu Bakr as-Siddiq, (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft overgeleverd: “Houd je portemonnee niet gesloten, zodat Allah Zijn gunsten voor jou niet gesloten houdt.” (Bukhari – 1433) De Boodschapper van Allah …

Lees verder »

Vloeken

Aboe Darda (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft overgeleverd: “Allah houdt niet van mensen die slecht spreken, vloeken.” (Tirmizi-2003) De tong kan voor de aanbidding van Allah gebruikt worden, maar ook voor het verrichten …

Lees verder »

Vergevingsgezindheid van Allah

Aboe Ayyoeb al-Ansaarie (moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalt dat hij de Boodschapper van Allah, vzmh, hoorde zeggen: “Als jullie niet zouden zondigen, had Allah schepselen geschapen die gezondigd zouden hebben en dan om vergeving gevraagd …

Lees verder »

Genade van Allah

Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalt dat de Boodschapper van Allah, vzmh, zei: “Toen Allah de Schepping schiep, schreef Hij in een Boek dat zich bij Hem op Zijn Troon bevindt: “ Voorzeker, …

Lees verder »

Ik geloof in Allah

Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft deze woorden van de Boodschapper van Allah, vzmh, overgeleverd: “De mensen zullen niet ophouden met vragen stellen aan elkaar tot zij deze (vraag) bereiken: ‘Allah heeft alles …

Lees verder »

Rechten van Allah en de mens

Muaz bin Djabal (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: – “Ik stond achter Oefayr, het rijdier van de Profeet . De Profeet : “O Moe’az! Weet jij welke rechten Allah op de mens …

Lees verder »

Een wereld zonder zondes?

Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “De Boodschapper van Allah, v.z.m.h., heeft gezegd: ‘Ik zweer bij Allah die over mijn leven beslist, dat Hij jullie van deze wereld zou verwijderen wanneer …

Lees verder »

De Barmhartigheden van Allah

Salman al-Farisi (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “Allahoe Ta’ala heeft honderd Barmhartigheden. Allah heeft van deze honderd Barmhartigheden slechts één Barmhartigheid naar de wereld gestuurd. Hierdoor hebben levende wezens het gevoel gekregen om …

Lees verder »

Allah en Zijn dienaar

Aboe Dzarr (moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalt dat de Profeet, vzmh, zei: “Allah, de Heer van Eer en Glorie, zegt:  wie een goede daad verricht, zal tien maal beloond worden, of ik zal hem …

Lees verder »

Barmhartigheid van Allah

Anas bin Malik (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “De vreugde van Allah jegens zijn dienaar die berouw toont is nog meer als de vreugde van iemand die in een woeste woestijn zijn …

Lees verder »

Allah kijkt naar de harten

Abu Hurayra (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “Waarlijk Allah zal niet naar uw lichamen of naar uw gedaantes kijken. Allah zal alleen naar uw harten kijken.” (Muslim – 2564) Datgene wat Allah …

Lees verder »