Nieuwe vraag

Engelen

Engelen zijn geschapen uit puur licht

Zoals eerder was gesteld, zijn engelen geschapen uit licht. Het Arabische woord voor engel is ‘malak’. Volgens de stam/wortelwoord waaruit het is afgeleid, betekent malak: boodschapper, afgezant, vertegenwoordiger, opzichter en machtige. De oorsprong van dit woord geeft ook een aanduiding van een afdaling uit een hoge plaats. Engelen zijn wezens die banden smeden tussen de macrokosmische wereld en de materiele wereld. Zij geleiden de bevelen van God, overzien of leiden de daden en levens van schepsels en vertegenwoordigen hun eredienst in hun eigen levenssfeer.

Engelen bewegen zeer snel en doordringen alle sferen van het bestaan

Omdat zij gezuiverde of fijne lichamen van licht hebben, bewegen engelen zeer snel en doordringen of treden binnen in alle sferen van het bestaan. Omdat zij zich in onze oogleden plaatsen of in de lichamen van andere wezens,om de werken van God te observeren door onze eigen ogen, dalen zij ook af tot in de harten der Profeten en heilige mensen en ademen inspiratie in hen in. Deze inspiraties komen meestal van God maar ze kunnen dus soms ook van de engelen zelf komen.

Er zijn engelen die in de innerlijke dimensie van het bestaan soorten van aardse schepsels vertegenwoordigen en hen leiden

Sommige dieren, zoals bijvoorbeeld honingbijen, handelen onder Goddelijke inspiratie, alhoewel wetenschap stelt dat alle dieren handelen onder impulsen en instincten. Wetenschap is niet in staat om meer uitleg te geven over de werking en het ontstaan hiervan. Wetenschappers trachten bijvoorbeeld ook uit te vinden hoe het komt dat trekvogels hun weg vinden of hoe jonge palingen, die verblijven in de Europese wateren, hun weg kunnen vinden in hun geboortewateren in de Stille oceaan. Zélfs als we dit toeschrijven aan de informatie die in gecodeerde vorm, ligt opgeslagen in hun DNA materiaal, dan nog blijft de uiteindelijke herkomst bij God, Die alles weet en alles in het universum controleert. Engelen die verantwoordelijk zijn voor deze schepsels, leiden hun levens. Als het een wetenschappelijke houding is dat we, zonder vragen te stellen, het bestaan aannemen van sommige onzichtbare krachten zoals de wet der groei in levende wezens, dan is het méér wetenschappelijk verantwoord om deze krachten toe te schrijven aan Gods speciale dienaren, de engelen.

Elk ding in het bestaan, universeel of beperkt, heeft een collectieve identiteit en voert een unieke, universele functie uit. Vermits elke bloem een overtreffend ontwerp en symmetrie uitvoert en in de taal van het eigen bestaan de lof zingt van de Namen van de Schepper die in het eigen bestaan tot uiting komen, voert de hele aarde een lofzang uit als een plicht van verering en dankbaarheid, alsof het één enkele bloem was. Op dezelfde manier geeft de uitgestrekte ‘oceaan’ der hemelen eer en verering aan de Schitterende Maker van het universum, doorheen Zijn zonnen, manen en sterren. Zelfs de onbeweeglijke materiële voorwerpen vervullen een noodzakelijke functie in het eerbetoon aan God alhoewel ze uitwendig onbezield en onbewust zijn. Engelen zijn de vertegenwoordigers van zulke lichamen in de wereld van de innerlijke dimensie der dingen en uiten eer aan God in plaats van deze voorwerpen. Deze onbezielde lichamen zijn op hun beurt de vertegenwoordigers, de verblijven en de moskeeën van de engelen in de materiële wereld.

Eén groep van engelen zijn de aanbidders en de aanbidding van een andere groep bestaat uit werken. Deze werkende groep is ook op aarde aanwezig, met een soort van menselijke bezigheid. Men kan zo zeggen dat één soort als de herders is en een andere soort zoals de landbouwers. Het oppervlak van de aarde is immers, algemeen bekeken, zoals een grote boerderij en een aangeduide engelopzichter zorgt voor alle soorten dieren, door het bevel van de al Schitterende Schepper. Met Zijn toestemming, kracht en sterkte, voor Zijn zaak. Voor elke diersoort is er een ondergeschikte engel die is aangeduid om als een soort van herder op te treden.

Het oppervlak van de aarde is ook een veld dat kan bezaaid en bewerkt worden waar alle planten zijn ingezaaid. Er is een engel aangeduid voor het algemene toezicht en voor elke plantensoort, in de Naam van de Almachtige God en door Zijn Kracht. Er zijn ook engelen van lagere rang die de Almachtige God eren en bezingen door bijzondere plantensoorten te beheren. De Aartsengel Michael, vzmh, die één der ondersteuners is van Gods Troon van Onderhoud, een aangestelde van de hoogste rang die God gebruikt om Zijn Daden te versluieren in het beheer en de voorziening van al Zijn schepsels, is de aangestelde over de engelen van de hoogste rang.

De engelen die de functie van herders en boeren vervullen, vertonen geen gelijkenis met menselijke wezens want hun toezicht is alleen in het belang van God, in Zijn Naam en door Zijn kracht en bevel. Hun toezicht bestaat er enkel in van de uitingen van Gods Heerschappij waar te nemen bij de soorten. Elke engel is belast met het observeren van de uitingen van Goddelijke Macht en Genade in één soort. De Goddelijke Bevelen voor die soort worden door deze engel meegedeeld in een soort van inspiratie en in het sturen van de vrijwillige daden van deze diersoort op een bepaalde manier. Hun toezicht op de planten in het veld van de aarde bestaat er vooral in van in de engelentaal te laten klinken: het eerbetoon dat de planten in hun plantentaal uitvoeren, door hun levens, aan de Schitterende Schepper. Deze engelen regelen en gebruiken de vermogens die aan de planten werden gegeven op een correcte manier en gericht op bepaalde doelen. Zulke diensten der engelen zijn daden die zij verrichten door hun gedeeltelijke wilskracht en een soort van eredienst en eerbetoon. De engelen zijn niet de veroorzakers of scheppers van hun daden want op alles is er een bijzondere stempel gedrukt door de Schepper van alle wezens. Niemand buiten deze Schepper heeft enig aandeel in de schepping. Samengevat;: wat de engelen doen vormt hun aanbidding en deze is niet van dezelfde soort als de aanbidding en de gewone daden der mensen.

Omdat er een engel is om elk soort wezen in het bestaan te vertegenwoordigen en hun diensten en eerbetoon aan het Goddelijk Hof aan te bieden, zijn de beschrijvingen van de engelen die door de Profeet, vzmh, worden gegeven, volledig en juist. ‘Er zijn engelen met 40.000 hoofden die elk 40.000 monden hebben en 40.000 lofbetuigingen zingen met 40.000 tongen in elke mond.’ Deze authentieke Profetische Hadith betekent dat de engelen universele doeleinden dienen en sommige natuurlijke schepsels dienen God met 40.000 hoofden, op 40.000 manieren. De sterrenhemel bijvoorbeeld, eert de Schitterende Schepper doorheen de zon en de sterren, terwijl de aarde, slechts één enkele planeet, eer betoont met vele duizenden ‘hoofden’ elk met duizenden ‘monden’ die elk duizenden ’tongen’ hebben. Daarom is de engel die de aarden in de wereld der innerlijke dimensies vertegenwoordigd, of de dingen in de wereld der immateriële lichamen, degene waar deze Hadith naar verwijst.

Engelen voeren alles uit wat God hen opdraagt

De Schitterende Maker van het universum, dit enorme ‘paleis’ der schepping, gebruikt 4 soorten werkers waarvan de engelen en andere geesten de eerste groep vormen. Ten tweede zijn er de onbezielde dingen en de plantenwereld, die zeer belangrijke dienaren zijn die voor God werken zonder beloning. Ten derde zijn er de dieren die onbewust dienen in ruil voor een kleine vergoeding: hun voedsel en genot. Tenslotte is er de mens die werkt met het bewustzijn van het doel van de Schitterende Maker. De mens trekt overal lessen uit en overziet de andere dienaren van lagere rang en krijgt daarvoor een beloning: een vergoeding in deze wereld en in het Hiernamaals.

De groep der engelen kan geen promotie maken door zich in te spannen en initiatieven te nemen. Elk van hen heeft een vastgelegde, bepaalde rang maar krijgt een bijzonder genot door het werk zelf en een uitstraling door God te eren. Hun beloning ligt dus in het werk zelf. Net zoals een mens wordt gevoed door water, lucht, licht en voedsel en hieruit genot verkrijgt, zo worden de engelen gevoed door de lichten der herinnering, verering, eredienst, kennis en liefde voor God en ze verkrijgen hier genot uit. Omdat ze immers uit licht werden geschapen, is licht voldoende voor hun onderhoud. Vluchtige aroma’s zelfs, die dicht bij het licht komen, zijn een soort voedsel voor hen, waarvan ze genieten. Inderdaad, pure geesten genieten van vluchtige aroma’s.

In de taken die de engelen vervullen op bevel van de Ene Die zij aanbidden, in de daden die ze voor Zijn zaak verrichten, in de dienst die ze verlenen in Zijn Naam, in het toezicht dat ze uitvoeren doorheen Zijn Visie, in de eer die zij bekomen door met Hem verbonden te zijn, in de ‘verfrissing’ die zij vinden in de studie van zowel de materiële als de immateriële dimensies van Zijn Koninkrijk en in de genoegdoening die ze ondervinden in het waarnemen van de uitingen van Zijn Gratie en Majesteit: is er een dergelijke verheven zegening dat het menselijk brein dit niet kan vatten en wie geen engel is kan dit niet waarnemen.

Engelen hebben geen geslacht en zij hebben geen ego dat hen tot het kwade aanzet

Engelen zondigen nooit en gehoorzamen steeds. Omdat zij geen ziel hebben die tot het kwaad aanzet en hen in opstand doet komen tegen God Almachtig, hebben zij een welbepaalde plaats, zij worden niet bevorderd tot een hogere rang noch verlaagd tot een lagere. Zij hebben ook geen morele gebreken zoals jaloersheid, wrok of afgunst. Zij zijn vrij van wellust en dierlijke smaken die de mensen en de jinn wél vertonen.

Engelen hebben geen geslacht. Zij eten noch drinken, voelen geen honger, dorst of vermoeidheid. Alhoewel zij geen beloning krijgen in ruil voor hun verering, ontlenen zij een speciaal genot aan de nabijheid van God. Zij ontvangen een soort spiritueel genot door hun verering, zonder promotie in rang. Eerbetoon, aanbidding, het opzeggen van Gods Namen en de verheerlijking zijn hun voeding naast licht en vluchtige aroma’s.

Een bevordering is niet nodig omdat ze geen zondig ego hebben. Mensen echter, moeten tegen het kwaad in zichzelf strijden én tegen Satan, dit is onvermijdelijk. Terwijl de engelen uitnodigingen richten aan de mensen om het goede te doen, de juiste leiding te volgen en hun geloof te bewaren, tracht Satan het tegenovergestelde te bereiken: samen met zijn helpers, hun eigen zondige ego, tracht Satan de mens te verleiden. Men kan zeggen dat het leven van de mens de geschiedenis is van de voortdurende strijd om keuzes te maken tussen de inspiraties der engelen, doorheen zijn geest en de verleidingen die de duivel op de mens loslaat, doorheen het eigen zwakke ego. Daarom kan een menselijk wezen tot het allerhoogste stijgen met de hulp der engelen of afdalen tot het allerdiepste door de verleidingen van Satan. Daarom zijn ook de uitverkorenen der mensheid, de Profeten en de grootste heiligen, hoger in rang dan de grootste engelen, gewone gelovigen en gewone engelen. Alhoewel dus engelen verder gevorderd zijn dan mensen in de Kennis van God en Zijn Namen en Kenmerken, kunnen mensen door hun deugden of hun zelfontwikkelde gevoeligheden en bekwaamheden zoals bezinning en hun complexe natuur, de engelen overtreffen doordat ze betere, alomvattende spiegels zijn van Gods Namen en Kenmerken.

Er zijn verschillende soorten engelen

Behalve de engelen die de opdracht kregen om het toezicht en de vertegenwoordiging uit te voeren van de verschillende soorten schepselen in de schepping, op aarde en aan God het eerbetoon van deze wezens op te dragen, zijn er 4 Aartsengelen en de engelen die de Troon van God dragen. Wij weten niet wat de Qur’an bedoelt met deze Troon en hoe die wordt gedragen. Er is ook de groep engelen die de ‘Mala’-i A’la’ wordt genoemd, de hoogste Raad; de ‘Nadiyy i-A’la’ of hoogste Bijeenkomst en de ‘Rafiq-i A’la’ of hoogste Gezelschap. Er zijn engelen toegewezen aan het Paradijs en de Hel. De engelen die de daden van de mens optekenen worden Kiramun Katibun genoemd, de Nobele Optekenaars. En, zoals in een Hadith wordt vermeld, zijn er 360 engelen verantwoordelijk voor het leven van iedere gelovige. Zij behoeden hem vooral tijdens de zeer jonge en de zeer oude leeftijd, zij bidden voor hem en vragen God vergiffenis voor hem. Er zijn ook engelen die de gelovigen ter hulp komen in oorlogstijd, de bijeenkomsten bijwonen waar God wordt geprezen en verheerlijkt en de bijeenkomsten waar wordt gestudeerd voor de zaak van God en het welzijn van de mensen.

Engelen, vooral de engelen der genade, treden niet binnen in de huizen waar er standbeelden zijn en waar honden worden gevoed. Zij zien af van nauw contact met hen die ritueel onzuiver zijn en met menstruerende vrouwen. Zij houden zich ook op een afstand van hen die een slechte adem hebben omdat zij uien of gember hebben gegeten of omdat zij roken. Engelen bezoeken evenmin mensen die de relaties hebben verbroken met hun ouders en verwanten.

God Almachtig heeft macht over alles. Zelfs als Hij alles zelf kan bewaken, kan Hij engelen aanduiden om zijn dienaren te behoeden. Om het toezicht door engelen en hun gezelschap te verdienen, moet men de vrije wil gebruiken om juiste keuzes te maken en een nauwe relatie op te bouwen met god Almachtig. Men moet een sterk geloof in God hebben en in de zuilen van het geloof en nooit opgeven van God te eren en te aanbidden, met grote regelmaat. Men moet een gedisciplineerd leven leiden en afzien van verboden dingen en zondige daden.

Engelen kwamen de gelovigen ter hulp bij de gevechten van Badr en Uhud en ook bij de verovering van Mekka. Zij helpen de gelovigen die eerlijk strijden op het pad dat God heeft aangewezen, wanneer zij ook hulp nodig hadden en waar zij ook waren.

Geloof in de engelen heeft vele voordelen voor de mens: het schenkt een soort van vrede en verwijdert de eenzaamheid. De inspiratie die door engelen wordt uitgeademd verheft de mens, verlicht het intellect en opent nieuwe horizonten in kennis en denken. Bewustzijn van het voortdurend gezelschap van engelen houdt de mens af van het begaan van zonden en slecht gedrag.

Hoe de Koran de engelen beschrijft

De betreffende verzen van de Koran, zoals de volgende, zijn een waarnemingsmogelijkheid voor de engelen te leren kennen:

‘Bij de opeenvolgende losgelatenen, woest stormend; bij de verspreidende verspreiders en de verbrekende verbrekers en zij die een herinnering werpen, een waarschuwing of een verontschuldiging’ (Al Mursalat, S77, A1-6)

Bij hen die met geweld losrukken, en zij die zacht wegnemen; bij hen die rustig drijven en bij hen die zich plotseling te buiten gaan; bij hen die een zaak beheren’ (al-Na’zi’at, S79, A1-5)

‘… In de Nacht der Macht, daalden de engelen en de geest neer, met de toestemming van hun Heer, zij volgden ieder bevel’ (Al-Qadr, S97, A4)

‘…een Vuur waarvan de brandstof uit mensen en stenen bestaat, over zien door strenge, vreselijke engelen die God gehoorzamen in wat Hij hen beveelt en doen wat ze moeten uitvoeren’ (al-Tahrim, S66, A6)

‘Glorie aan Hem!, Toch niet, maar zij zijn geëerde dienaren die Hem niet in hun uitspraak overtreffen, en uitvoeren zoals Hij het hen beveelt.’ (Al- Anbiya’, S21, A26-27.)