Nieuwe vraag

Is de islam in strijd met de westerse normen en waarden?

Vraag:
Je hoort mensen vaak zeggen dat de islam (waaronder de sharia) niet strookt met de Nederlandse of westerse cultuur. In Nederland bestaat vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en is discriminatie op basis van geloof of geslacht verboden.

In de sharia staan een aantal zaken die in strijd lijken met die kernwaarden:

– Volgens de sharia kun je de doodstraf krijgen als je Mohammed of Allah bekritiseerd. (geen vrijheid van meningsuiting)
– Volgens de sharia dient een moslim die besluit de Islam te verlaten, gedood te worden. (geen vrijheid van godsdienst)
– Joden en christenen moeten een extra belasting betalen, Djizja. Een niet-moslim kan een moslim niet aanklagen, tenzij er moslimgetuigen zijn. (discriminatie op grond van geloof)
– Volgens de sharia mag een moslimman met 4 vrouwen trouwen, maar moslimvrouwen mogen slechts met 1 man trouwen. Ook mogen moslimmannen wel met een niet-moslimvrouw trouwen. Maar een moslima mag niet met een niet-moslimman trouwen. (discriminatie op basis van geslacht)

Nu mijn vraag: Is de sharia in strijd met de westerse normen en waarden?


Antwoord:

Beste,

Mensen die vaak zeggen dat de islam (waaronder de sharia) niet strookt met de Nederlandse of westerse cultuur, hebben geen enkel idee wat de islam en sharia inhoudt. Ze gaan vaak uit van radicale agressieve leuzen van enkele moslims die menen de sharia te kunnen invoeren of ze nemen klakkeloos de uitleg over van een bevooroordeelde ‘islamkenner’ of een ‘ex-moslim’. En het trieste is dat sommige moslims zelf ook niet weten wat de sharia inhoudt.

Sharia is de islam (be)leven zoals het voorgeschreven is in de Koran, zoals onze nobele Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, dit in de praktijk heeft gebracht en zoals de vrome voorgangers dit unaniem hebben geïnterpreteerd.

Een moslim is iemand die in zes theoretische sharia wetten gelooft:
In de éénheid van Allah
In de Boodschappers van Allah
In de Geopenbaarde Boeken
In de Engelen
In het Hiernamaals (leven na de dood)
In het Lot (voorbeschikking)

Zolang men niet één van deze sharia punten ontkent, is hij/zij een moslim.

Als moslim hebben we vijf praktische sharia wetten (aanbiddingen) die we moeten verrichten.

Sjahadah (Opzeggen van de geloofsbelijdenis)
Salaat (5x per dag het lichamelijke gebed verrichten)
Sawm (Vasten in de maand Ramadan)
Zakaat (Een deel van je vermogen afdragen aan de behoeftigen)
Hadj (Het verrichten van de bedevaart mits je daar gezond en financieel in toe staat bent)

Bovenstaande zes geloofs- en vijf aanbiddings sharia wetten zijn de meest essentiële sharia wetten die onwrikbaar zijn voor een moslim.

Zoals het u wellicht is opgevallen, zijn de meeste, belangrijkste sharia punten ‘religieus’ van aard. De islam is een geloof dat ons hele aardse leven omvat. Dus naast deze religieuze sharia wetten heeft de islam ook aardse sharia wetten voortgebracht die we uit de Koran en het leven van onze Nobele Profeet, vrede zij met hem, halen. Deze aardse sharia wetten kunnen we onderverdelen in twee categorieën:

  • Persoonsgebonden sharia
  • Gemeenschapsgebonden sharia

Persoonsgebonden sharia zijn wetten die voor iedere moslim persoonlijk gelden. Bijvoorbeeld: Geen varkensvlees, geen alcohol enz. Iedere moslim dient zich hier aan te houden omdat het een verbod is van Allah. Als je je hier niet aan houd, heb je gezondigd en moet je je verantwoorden voor Allah. Dus zolang je met deze persoonlijke zonde een ander niets aandoet, is het iets tussen Allah en jou; hiervoor ben je enkel verantwoording verschuldigd aan Allah.

Gemeenschapsgebonden sharia zijn alle wetten die in een islamitisch land van toepassing zijn. Deze sharia wetten gelden enkel en alleen in islamitische landen voor haar islamitische burgers.
Belangrijk om te weten is dat het de taak van de regering is om deze wetten op te stellen en niet van individuele burgers.
Omdat dit het wet van een land is, dien je je hieraan te houden zolang je in dat land verblijft.

Zoals we hebben gezien, is het islamitische recht een onderdeel van de sharia. En een nog kleiner deel van het islamitisch recht is islamitisch strafrecht. Terwijl dit onderdeel maar een fractie van de gehele sharia is, wordt dit zo erg ‘opgeblazen’ dat het lijkt dat de sharia enkel bestaat uit straffen.

Na deze lange inleiding over de sharia willen we ingaan op uw vragen.

– Volgens de sharia kun je de doodstraf krijgen als je Mohammed of Allah bekritiseerd. (geen vrijheid van meningsuiting)

Graag zouden we willen weten hoe u aan deze informatie bent gekomen. Een boek of een simpel onderzoek laat al duidelijk zien dat tijdens het overgrote deel van het profeetschap van Mohammed, vrede en zegeningen zij met hem, hij werd bekritiseerd, verloochend, vervloekt en zelfs gestenigd. Geen één van deze critici, lasteraars en geweldenaars zijn hiervoor gestraft, laat staan dat ze de doodstraf hebben gekregen. Dat enkele ‘imams’ of sommige ‘moslim’ landen meteen een fatwa uitspreken en mensen ter dood veroordelen heeft niets met de sharia te maken maar meer met o.a. politiek om zo hun moslimaanhang sterker aan hen te binden.

Wat betreft de vrijheid van meningsuiting: In de Koran lezen we vele verzen waarin moslims worden aangespoord om te lezen, na te denken, ons verstand te gebruiken, proberen te begrijpen, te beredeneren. Enkele van de vele verzen in de Koran die dit aanspoort:

‘Lees! In de naam van jouw Heer Die heeft geschapen.’ (96:1-2)
‘Denken jullie dan niet na?’ (2:44)
‘Gebruiken jullie je verstand dan niet?’ (10:16), (21:10), (21:67), (28:60)
‘En in de opeenvolging van nacht en dag, en in datgene wat Allah uit de hemelen doet neerdalen aan levensonderhoud……, bevinden zich tekenen voor een volk dat haar verstand gebruikt.’ (45:5)
‘En Hij is Degene Die doet leven en doet sterven,…… Begrijpen jullie (dat) dan nog steeds niet?’ (23:80)
‘Er bevinden in de schepping van de hemelen en van de aarde,……. tekenen voor de mensen die verstand bezitten.’ (3:190)
‘En wanneer tegen hen wordt gezegd: “Volg hetgeen Allah heeft neergezonden”, dan zeggen zij: ‘Nee, wij volgen hetgeen wij bij onze voorvaderen hebben aangetroffen.” Is dit ook het geval indien hun vaderen nergens verstand van hadden en niet de juiste richtlijnen hebben gevolgd? (2:170)

Hoe is het mogelijk dat een geloof dat aanspoort tot nadenken, je verstand te gebruiken, te beredeneren en kritisch te zijn, geen vrijheid van meningsuiting heeft of deze niet tolereert?

Zolang men niet uit zijn duim zuigt, beledigt of lastert, mag men zijn mening zeker uiten mits men dit kan onderschrijven met bewijzen.

‘Indien jullie de waarheid spreken, breng jullie bewijzen dan!’ (Koran 2:111)

– Volgens de sharia dient een moslim, die besluit de islam te verlaten, gedood te worden. (geen vrijheid van godsdienst)

Ook dit wordt ten onrechte door zowel moslims als niet-moslims vaak misbruikt om aan te geven dat er geen vrijheid in de islam is. Men neemt een klein deel van enkele gebeurtenissen van 15 eeuwen terug en velt hierop zijn oordeel over de gehele islam. De gebeurtenis welke hiervoor als bewijs naar voren wordt gehaald, willen we hierbij naar voren halen:
Een groep nomaden van de Oekl en Oerayna stam kwamen naar onze nobele Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, en zeiden dat ze moslim waren geworden.

Totdat ze naar hun stam zouden terugkeren kregen ze toestemming om te verblijven in een weide waar ook kamelen van de moslims graasden. Zolang ze daar verbleven mochten ze van de melk van deze kamelen drinken. Eenmaal bij de uitgestrekte weide aangekomen werden deze nomaden door de hoeveelheid van de prachtige kamelen verblind. Door hun hebzucht doodden ze de herder en verminkten ze zijn lichaam en verlieten de islam. Toen onze nobele Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, van dit voorval hoorde stuurde hij een groep mannen om deze nomaden gevangen te nemen. Ze werden berecht en tot dood veroordeeld. Ze werden niet gedood omdat ze afvallig werden maar omdat ze de herder hadden vermoord. (Boekhari Moecharibien 16,17,18. Moeslim Qasame 9 (1671)

Als men een beetje kennis heeft van de islamitische geschiedenis, vooral van de eerste periode, zal men zien dat afvalligheid in die periode automatisch betekende dat de afvallige het geloof en zijn stam verliet om samen te spannen met de vijand en zich zo schuldig maakt aan spionage.

In de eerste periode van de islam zien we dat afvalligheid meestal tijdens of voor een oorlogssituatie het geval was. De afvallige gaf cruciale ‘staatsgeheimen’ door aan de vijand. De doodstraf werd niet gegeven omdat ze afvallig waren maar voor spionage en landverraad ten tijde van oorlog.
Zelfs in onze moderne samenleving en vooral in de koude oorlogstijd werden en worden dit soort landverraad en spionage ook vaak met de dood bestraft.

Dus in tegenstelling tot wat enkele fanatiekelingen beweren wordt een afvallige niet gedood omdat hij afvallig is.
Dit komt ook overeen met de essentie van de islam over vrijheid van godsdienst.

‘Er is geen dwang in de (islamitische) religie.’(2:256)
‘Als jou Heer het had gewild, dan zouden degenen die op aarde zijn, zeker allen samen hebben geloofd. Wil jij dan de mensen dwingen opdat zij gelovig worden?’ (10:99)
‘En zeg: “De Waarheid is van jullie Heer: dus wie wil laat hem geloven; en wie wil laat hem ongelovig zijn.” (18:29)
‘Voor jullie jullie geloof, voor mij mijn geloof.” (109:6)

– Joden en christenen moeten een extra belasting betalen, Djizja. Een niet-moslim kan een moslim niet aanklagen, tenzij er moslimgetuigen zijn. (discriminatie op grond van geloof)

Ook dit is een uitspraak die we kunnen categoriseren als: ‘Heeft de klok horen luiden maar weet niet waar de klepel hangt’.
Djizja is inderdaad een belasting die niet-moslims in moslimslanden moesten betalen.

Moslims betaalden ook belasting en hierbovenop hadden moslims ook nog eens de dienstplicht. Ze moesten in oorlogstijd het leger in om hun land te verdedigen. Deze dienstplicht gold niet voor Joodse en Christelijke mensen. Dus deze niet-moslims werden door moslims beschermd en konden in alle vrijheid en veiligheid leven zonder de verplichting dat ze mee moesten strijden in oorlogstijd. Voor deze bescherming en veiligheid dienden ze extra belasting te betalen. Is extra belasting tegenover geen diensplicht discriminatie? Er waren zeker genoeg moslims die ook zo gediscrimineerd wilden worden.

Wat betreft het punt dat een niet-moslim een moslim niet kan aanklagen, tenzij er moslimgetuigen zijn, dit horen we voor het eerst.
Als u hiervan voorbeelden met bronnen heeft willen we dit zeker onderzoeken en hierop terugkomen. Graag voorbeelden uit de tijd van onze nobele Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, hij is immers het beste voorbeeld.

– Volgens de sharia mag een moslimman met 4 vrouwen trouwen, maar moslimvrouwen mogen slechts met 1 man trouwen. Ook mogen moslimmannen wel met een niet-moslimvrouw trouwen. Maar een moslima mag niet met een niet-moslimman trouwen. (discriminatie op basis van geslacht)

Wat betreft dat moslimman met 4 vrouwen mag trouwen zie onderstaande link:
https://www.vraagislam.nl/waarom-staat-de-islam-mannen-toe-…/

Waarom een moslima niet met een niet-moslimman mag trouwen zie onderstaande link:
https://www.vraagislam.nl/kan-een-moslim-trouwen-met-iemand…/

Waarom zou Allah zijn vrouwelijke dienaren discrimineren?

O mensen! Wij hebben jullie vanuit een man en een vrouw geschapen…..De meest edelmoedige onder jullie bij Allah is degene van jullie die zich het meest bewust is van zijn (godvruchtige) verantwoordelijkheden. (Koran 49:13)

Dus het gaat helemaal niet om het man of vrouw zijn maar het gaat om het bewust zijn van je (godvruchtige) verantwoordelijkheden.

Excuus voor ons lange antwoord. We vonden dat uw uitgebreide vragen een uitgebreid antwoord nodig had.

Tot slot, de sharia (Koran) is niet veel meer in strijd met de ‘westerse’ normen en waarden dan de Bijbel of Thora dit is.