Nieuwe vraag

Islam-manifest van de SGP onder de loep

In een tijd waarin we extra hard ons best dienen te doen om de verbinding van de mensen te realiseren en dialoog te promoten, heeft een marginale partij een manifest samengesteld dat naar onze vrees niet zo marginaal meer is in de beleving van vele Nederlanders. Uitgerekend een partij die beweert geïnspireerd te zijn door een religie die naastenliefde promoot, heeft dit manifest samengesteld. Wij willen als Vraag Islam kort reageren op de aangehaalde punten:

Citaat 1: “De behoefte van de islam aan dominantie gaat wereldwijd vaak met geweld gepaard.”

Antwoord 1: De islam verbiedt het om een religie of ideeën op te leggen aan anderen en stimuleert het gebruiken van het verstand en het doen van onderzoek. In meer dan 300 verzen van de Koran wordt er de aandacht gevestigd op het nadenken, onderzoeken, lezen en te bezinnen.

Lees ook:

Hoe kan ik de islam zien als een vredelievend geloof?

Moedigt de islam terrorisme aan?

Citaat 2: “Alleen, dat is geen reden om krampachtig vast te houden aan de gelijkheid van alle godsdiensten. Het is hoogst onverstandig om alle godsdiensten over één kam te scheren.”

Antwoord 2: Wie bepaalt welke religies boven de andere staan? Welke stroming binnen het christendom is het ware christendom? Is het überhaupt mogelijk om een religie af te bakenen? Wij zien de islam daadwerkelijk als een onderdeel van Nederland en dagelijks zien we ook dat vele moslims zich inzetten voor een beter Nederland!

Citaat 3: Het liefdegebod van Jezus Christus en het geweldsgebruik van Mohammed vormen een verschil van dag en nacht. En denk aan het gegeven dat de sharia zich presenteert als concurrent van de rechtsstaat. Niet-moslims worden dan tot tweederangsburgers gedegradeerd en geweld tegen hen wordt gelegitimeerd.

Antwoord 3:
– Islam legitimeert niet het geweld tegen niet-moslims. Integendeel; het recht van niet-moslims wordt juist beschermd door de islam.
– Profeet Mohammed (vrede zij met hem) was niet gewelddadig, maar heeft verdedigingsoorlogen moeten voeren om de levens van zijn gemeenschap te beschermen. We kunnen tig overleveringen aanhalen waarin zijn liefde en vreedzaamheid naar voren komt.
– De sjaria verwerpt de rechtsstaat niet. De islamitische geboden en verboden die de kern van de Sjaria vormen, centreren zich rond het beschermen van vijf basale mensenrechten: vrijheid van mening(-suiting en geloof); het recht op leven; het recht op persoonlijk bezit; het recht op voortplanting; en het recht om (zowel geestelijk als fysiek) een gezond leven te leiden.

Zie: Wat houdt de Sjaria of, de wetten van de Koran, in?

Citaat 4: “De Westerse cultuur en rechtsstaat hebben diepe culturele wortels. Bij die traditie denken we allereerst aan Jeruzalem, Athene en Rome, niet aan Mekka of Medina.”

Antwoord 4: Vele politici en denkers beschrijven de westerse traditie als joods-christelijke traditie. Het Jodendom werd echter na WO II toegevoegd. De term joods-christelijke traditie wordt door verscheidene denkers zoals Max Pam als iets gezien dat is voortgekomen uit een naoorlogs schuldgevoel. Pas na de dood van miljoenen mensen is deze zelfbenoeming dus aangepast. Moet dit ook eerst met moslims gebeuren?

Citaat 5: “Aanpakken van terroristen en geweldspredikers” is onze pijler.

Antwoord 5: Hier zijn wij het mee eens!

Er kunnen nog vele citaten worden aangehaald en beantwoord, maar alleen al uit dit voorgaande stuk blijkt hoeveel hevige misconcepties er bestaan over de islam. Dit is precies de reden geweest waarom Vraag Islam is opgericht. Wij willen mensen verzoeken om hun (kritische) vragen te stellen en op onderzoek uit te gaan en zich niet te laten leiden door populistische symboolpolitiek. Voor zij die ons al jaren volgen, weten dat wij ons altijd hebben ingezet voor dialoog, vrede, verdraagzaamheid en harmonie. Wij organiseren nog steeds moskeerondleidingen om te tonen dat wij moslims transparant, tolerant en gastvrij zijn. Onbekend maakt immers onbemind en zodoende hebben wij ons jarenlang ingezet om mensen bij elkaar te brengen op basis van gemeenschappelijke waarden. Het is treurig om te zien dat er een anti-islam koers vaart, die steeds meer aanhang krijgt. Wij zullen ons echter blijven inzetten voor het goede en zullen vrede en tolerantie blijven verkondigen.