Nieuwe vraag

De heilige Koran

‘Indien we deze Koran hadden neergezonden op een berg, zeker dan zou deze berg nederig zijn geworden, zich hebben overgegeven uit vrees voor God. Dergelijke vergelijkingen bevestigen Wij, ingestempeld, voor de mensheid zodat zij hierover moge nadenken.

(Al-Hashr 59:21)

De Koran is het Goddelijke Woord of de Goddelijke Toespraak, wat naar de mens werd neergezonden, en wat God heeft geschapen als het beste patroon voor de schepping en met de capaciteit om de Goddelijke Schrift te ontvangen. Indien het zou zijn neergedaald op een berg, rekening houdend met de grootsheid, schittering en betekenis ervan, dan zouden we gezien hebben hoe deze berg zich had overgegeven uit vrees en bewondering voor God. Ondanks het gewicht en de aantrekking van de Koran, heeft de mens zijn vermogens en zijn waarneming ervoor afgesloten. Toch is deze in staat om de betekenis ervan te begrijpen. Iemand die zich in zijn innerlijk leven van de Koran heeft verwijderd, zijn gedachten en gevoelens afsluit en dit geen enkele plaats geeft in zijn leven, kan van de Koran helemaal niets ontvangen.

‘Voor wie een goede ‘duiker’ is, verschijnt de Koran als een oceaan vol parels. Waar een onverschillige, er niets van kan verwachten.’

De Koran is een Goddelijk Boek, dat God in kleine delen heeft neergezonden om aan alle behoeften der mensheid te voldoen. De Koran is het Boek dat zegening verspreidt, ongeëvenaard in zijn schitterende en heilige verschijning. Zij die de raadgevingen opvolgen die deze Koran bevat leiden een gezegend leven en verwervensuperioriteitover anderen. De Koran verandert hun leven in een soort Paradijs, waar zijn zegeningen bloeien als bloemen. Om van deze zegeningen te kunnen genieten moeten wij, behalve het volgen van deze bevelen, regelmatig nadenken over zijn verzen en er proberen de antwoorden uit af te leiden op alle vragen die we onszelf stellen en alle oplossingen die we zoeken voor onze problemen. De Koran is de ware essentie van het leven, hoe meer het leven de Koran eert, des te meer is dit leven gezegend en vruchtbaar. Het leven dat zich van de Koran verwijdert, is veroordeelt tot anarchie, verwarring en vertwijfeling.

God’s Boodschapper, vrede en zegeningen zij met hem, verklaart:

De beste in uw midden is hij die de Koran leert, met alle waarheden die deze bevat, en dit dan anderen aanleert.’

(Bukhari, Fada’il al-Koran , 21 / Abu Dawud, Witr, 14, / Tirmidhi, Bab al-Koran, 15)

Om bij de besten te worden inbegrepen, moeten we door de waarheden der Koran gaan en dit dan anderen aanleren. De Koran is een Goddelijk bericht aan ons. Eerder dan het blad papier, is de inhoud belangrijk. Deze Brief bevat al de principes volgens welke we ons leven moeten inrichten.

Onze Schepper heeft Ons met Zijn woord geëerd. Hoe meer respect en gehoorzaamheid een persoon voor Zijn Woord heeft, des te waardiger en gerespecteerder die zelf is.

In een andere uitspraak verklaart God’s Boodschapper, vrede en zegeningen zij met hem:

Wie de waarheden van de Koran openlijk verkondigd en dit laat horen aan alle mensen is zoals degene die in het openbaar zijn aalmoezen geeft. Wie dit in het geheim opzegt, is zoals degene die zijn aalmoezen in het geheim geeft.

(Ibn Hanbal, Musnad, 4. 201)

Het doel van het openlijk geven van aalmoezen is het anderen aan te sporen hetzelfde te doen. Door de Koran openlijk op te zeggen aan anderen, spoort men hen aan tot hetzelfde. Wie nochtans de Koran opzegt in de nachtelijke duisternis, moet zichzelf in de Koran zoeken en zichzelf beschouwen als de eerste en belangrijkste aangesprokene.

Zoals ‘Umar ibn ‘Abd al-Aziz Mohammed ibn Ka’b al-Qurazi en anderen, moet men beseffen dat de Koran hen aanspreekt, met alle bevelen en verboden en in alle beloften en waarschuwingen. Door dit te doen, kan men de Koran beter verstaan en zijn leven er naar inrichten en ordenen.

Wie de Koran eerlijk opzegt en met het volle bewustzijn dat dit God’s Geopenbaarde Woord is, voelt men zich hierdoor van nieuw leven voorzien. Indien mogelijk, zou men de Koran moeten opzeggen, of de opzegging ervan aanhoren, alsof het God’s Boodschapper, vrede en zegeningen zij met hem, was die dit uitvoert of, nog een stap verder, alsof het de engel Gabriël is die dit aan God’s Boodschapper, vrede en zegeningen zij met hem, opzegt of, nog een stap verder, alsof het de Almachtige God Zelf is, die dit bekendmaakt.

De Koran

De Koran bestaat uit de ritmische verzen, uitdrukkingen, zinnen en hoofdstuk’s, die de nobele Profeet (vrede en zegeningen zij met hem)  heeft doorgegeven, zoals ze door Allah aan hem waren geopenbaard en die hij verkondigde als het eeuwigdurende wonder dat van zijn Profeetschap getuigt. Hij daagde zowel de Arabieren van zijn tijd, die twijfelden aan de Openbaring ervan, als alle ongelovige Arabieren en niet-Arabieren die later zouden komen, uit.

De algemene definitie van de Koran luidt als volgt: De Koran is het wonderbaarlijke aan de  nobele Profeet Moehammèd (vrede en zegeningen zij met hem) geopenbaarde Woord van Allah, door vele betrouwbare kanalen opgeschreven en doorgegeven aan opeenvolgende generaties, en waarvan de recitatie een daad van aanbidding is en verplicht is tijdens de dagelijks voorgeschreven gebeden.

De Koran beschrijft enkele van haar eigenschappen als volgt:

De maand Ramadan, waarin de Koran als een leidraad voor de mensheid en duidelijk bewijs van Leiding en Onderscheid nedergezonden werd. (2:185)

Deze Koran kon door niemand buiten Allah worden voortgebracht, maar bevestigt wat ervόόr (geopenbaard) was, een uitgebreidere uitleg van de Wet – wat geen enkele twijfel lijdt – van de Heer der Werelden. (10:37)

Wij hebben het als een Arabische Koran geopenbaard, opdat jullie haar zouden begrijpen en jullie verstand zouden gebruiken. (12:2)

Deze Koran leidt naar wat juist is en brengt gelovigen die goede daden verrichten de blijde boodschap, dat zij rijkelijk beloond zullen worden. (17:9)

En inderdaad hebben Wij de Koran makkelijk te begrijpen gemaakt om er lering uit te trekken, maar of zij hier acht op zullen slaan? (54:17)

En dit is een edele Koran, een verborgen, beschermd Boek (56:77-78)

Nobele Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) zegt over de Koran:

De Koran onderscheidt waarheid en leugen. Dit is niet voor niets, want degenen die haar verwerpen, zullen gestraft worden. Zij bevat de geschiedenis van de vroegere volkeren en boodschappen van degenen die later zullen komen en regels over geschillen tussen mensen. Zij die elders leiding zoeken, zullen door Allah misleid worden. Zij is het sterke touw van Allah, de wijze instructie en het Rechte Pad. Het is een boek waar verlangens niet van af kunnen wijken en dat tongen niet kunnen verwarren. Een boek dat geleerden niet verveelt of door herhaling vermoeit en ontelbare eerbiedwaardige eigenschappen heeft. Iedereen die het hoort, zegt: “Wij hoorden een prachtige Koran die tot rechtschapenheid leidt en aldus geloven we in haar.” Degenen die hun woorden op haar baseren, spreken de waarheid. Wie door haar oordeelt, oordeelt rechtvaardig en wie tot haar (op)roept, roept (op tot) de waarheid. (Tirmizi, HN:3069)

Argumenten voor het Auteurschap van Allah (Djellè Djelaaloehoe) voor de Koran

* De Koran verklaart:

Gij (O Mohammed) hebt hiervoor geen enkel Geschrift gelezen, noch heb je (een dergelijk Geschrift) met je rechterhand geschreven. Anders zouden degenen die leugens volgen (een reden gehad hebben om te) kunnen twijfelen.(29:48)

Het is bovendien niet te ontkennen dat Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem)ongeletterd was en de Koran de mensheid een eeuwigdurende uitdaging met een open einde heeft gegeven:

Indien jullie twijfelen aan hetgeen Wij aan Onze Boodschapper (Mohammed) hebben neergezonden, produceert dan een hoofdstuk dat er op lijkt en roept jullie getuigen buiten Allah, als jullie rechtschapen zijn (2:23)

Niemand heeft deze uitdaging met succes kunnen volbrengen.

* De Openbaring van de Koran besloeg 23 jaar. Hoe komt het dat een dergelijk Boek over Waarheid, metafysica, religieuze overtuigingen en aanbidding, gebed, recht en moraliteit, het hiernamaals, psychologie, sociologie, epistemologie, geschiedenis, wetenschappelijke feiten en de principes van een gelukkig leven, zichzelf nooit tegenspreekt? Het verklaart zelf openlijk dat het geen tegenstellingen bevat en is derhalve een Boek van Allah.Denken zij dan niet na over de Koran? Als het van een andere hand dan van Allah zou zijn geweest, zouden zij er vele tegenstellingen in gevonden hebben(4:82)

* Welsprekendheid, poёzie en retoriek stonden in het pre-islamitische Arabiё in hoog aanzien. Men hield regelmatig poёzie wedstrijden en de winnende gedichten werden in goud geschreven en aan de muren van de Kaabe gehangen. Niemand had de ongeletterde Profeet (vrede en zegeningen zij met hem)ooit ook maar een paar zinnen poёzie horen zeggen. Echter de Koran die hij bracht, dwong alle bekende experts uiteindelijk om zich over te geven.

* Zelfs de ongelovigen werden erdoor gegrepen. Om de verspreiding van de islam een halt toe te roepen, zeiden ze echter dat het tovenarij was en men er niet naar moest luisteren. Toen dichters als Ghansa en Lèbid zich bekeerden en uit respect en ontzag voor de stijl en welsprekendheid van de Koran de poёzie opgaven, moesten de ongelovigen echter toegeven: “Als we het poёzie noemen, dat is het niet. Als we het als ritmisch proza bestempelen, dat is het niet. Als we het als het woord van een waarzegger omschrijven, dat is het niet.” Soms konden ze het niet helpen om ’s nachts stiekem naar de recitatie van de welbespraakte Profeet (vrede en zegeningen zij met hem)te luisteren. Zij konden hun arrogantie echter niet lang genoeg overwinnen om in de Geopenbaarde oorsprong ervan te geloven.

* Ondanks het hoge poёzie niveau, was het Arabische vocabulaire te primitief om metafysische ideeёn of wetenschappelijke, religieuze en filosofische concepten op de juiste wijze uit te drukken. Door de woorden en uitdrukkingen van een eenvoudig woestijnvolk te gebruiken, maakte de islam het Arabisch zo rijk en complex dat het de taal van de meest luisterrijke beschaving werd. Een beschaving die vele volledig originele bijdragen leverde op wetenschappelijk, religieus, metafysisch, literair, economisch, juridisch, sociaal en politiek gebied. Hoe kon een ongeletterd persoon een filologische revolutie teweegbrengen die zijn gelijke in de menselijke geschiedenis niet kent?

* Ondanks haar schijnbare eenvoud, heeft de Koran vele betekenisniveau’s. Zij verlicht zowel het pad voor dichters, musici en redenaars, als voor sociologen, psychologen, wetenschappers, economen en juristen. Stichters van spirituele ordes en scholen voor recht en orde hebben er alle principes in gevonden, die zij nodig hadden om hun aanhangers te leiden. De Koran laat iedereen zien hoe zij hun problemen kunnen op lossen en hun spirituele zoektocht kunnen volbrengen. Is er enig ander boek dat dit kan?

* De laatste 14 honderd jaar hebben miljarden moslims tijdens hun vijf dagelijkse gebeden delen van de Koran gereciteerd. Velen hebben haar één keer per jaar en soms zelfs één of twee keer per maand, volledig gereciteerd. Hoe meer we haar reciteren, des te meer we er voor terug krijgen en des te meer we haar willen reciteren. Mensen worden haar woorden, betekenissen en inhoud nooit beu en zij verliest nimmer iets van haar originaliteit en frisheid. Naarmate de tijd verstrijkt, blaast zij nieuwe waarheden en betekenissen in geesten en zielen, waarmee zij hun activiteit en levendigheid doet toenemen.

* De Koran beschrijft al onze fysieke en spirituele kanten en bevat principes om alle sociale, economische, juridische, politieke en bestuurlijke problemen onafhankelijk van tijd of plaats, op te lossen. Bovendien bevredigt zij tegelijkertijd het verstand en de geest en garandeert zij geluk in beide werelden.

* Ongeacht zijn of haar intelligentie, kan niemand regels opstellen om alle mogelijke problemen op te lossen. Zelfs het beste systeem moet op z’n minst iedere 50 jaar herzien worden. Belangrijker nog, geen enkel systeem kan eeuwig geluk beloven, daar de regels ervan zich beperken tot dit vergankelijke menselijke leven, dat in vergelijking met het hiernamaals ontzettend kort is.

* Daarentegen, is geen enkel element uit de Koran verouderd geraakt of toe aan herziening.

* De Koran onthult tevens het mysterie van de mensheid, de schepping en het universum. De Koran, de mensheid en het universum zijn drie “boeken” die de Schepper aan ons kenbaar maken en drie uitingsvormen van dezelfde waarheid. Derhalve heeft Degene Die de mensheid en het universum geschapen heeft, ook de Koran geopenbaard.

* Het is zeer moeilijk iemand te vinden die precies doet wat hij van anderen vraagt, of wiens daden een exacte afspiegeling van hem zijn. De Koran is echter identiek aan de nobele Profeet Moehammèd (vrede en zegeningen zij met hem)en is de belichaming van hem in woorden, net zoals hij in geloof en gedrag, de belichaming van de Koran is. Ze zijn twee uitingsvormen van dezelfde waarheid. Toen haar naar het gedrag van haar man gevraagd werd, antwoordde A’isjè (vrouw van de edele Profeet (vrede en zegeningen zij met hem): “Leest gij de Koran niet? Zijn gedrag is de Koran.” Dit laat duidelijk zien dat de Koran en Moehammèd (vrede en zegeningen zij met hem)het werk van de Almachtige Allah zijn.

* Schrijvers worden normaliter zodanig door hun omgeving beïnvloed dat het bijna onmogelijk voor ze is om zich ervan los te maken. De Koran is daarentegen, net zo algemeen geldig en objectief over specifieke kwesties als zij nauwkeurig is over algemene zaken. Zelfs bij het beschrijven van het begin van de schepping, het eind der tijden, de schepping der mensheid en het leven in de andere wereld, drukt de Koran zich zeer nauwkeurig uit. Net zoals zij soms algemene conclusies trekt uit specifieke voorvallen, gaat zij soms van algemene principes naar specifieke gebeurtenissen. Deze typerende stijl kan in geen enkel menselijk werk worden teruggevonden en is derhalve een ander bewijs van haar Geopenbaarde oorsprong.

* Geen enkele schrijver heeft ooit een boek op zijn of haar gebied geschreven dat net zo nauwkeurig is als de Koran is op zulke uiteenlopende gebieden als religie en recht, sociologie en psychologie, eschatologie en zeden(leer), geschiedenis en literatuur enzovoort. Daarnaast bevat de Koran in het kort of in detail, op z’n minst de principes van alle takken van kennis en is geen enkel onderdeel van deze kennis weerlegd. Wat meer is er nodig om de Geopenbaarde  oorsprong ervan aan te tonen?

* Is er een schrijver die kan claimen dat zijn of haar werk volledig juist is en dat dat altijd zo zal blijven? Wetenschappelijke conclusies veranderen voortdurend. De Bijbel ondergaat voortdurend veranderingen. Zelfs een oppervlakkige studie van in verschillende tijden en talen gepubliceerde Bijbels, toont deze veranderingen. Toch behouden de waarheden van de Koran hun frisheid en jeugdigheid. Er is nog nooit een fout of tegenstrijdigheid in gevonden. Hij is vanaf het begin van zijn openbaring  onveranderd gebleven en heeft hij zijn uniciteit ten toon gespreid. Zelfs nu blijft hij nieuwe harten veroveren, zijn verborgen onbegrensde schatten onthullen en bloeien als een hemelse roos met ontelbare blaadjes.

* Kun je op basis van je kennis en reputatie van eerlijkheid in naam van de koningin, de president, de minister-president en alle andere ministers spreken; in naam van grote schrijvers, advocaten en arbeiders; en in naam van het bestuur van universitaire hoogleraren en wetenschappers? Als je dit zou kunnen, zou je dan kunnen beweren dat je hen net zo perfect vertegenwoordigt als ieder van hen van je verwacht? Als je dit zou kunnen, zou je dan voor alle zaken in het land wetten kunnen maken? Dit is precies wat de edelmoedige Profeet (vrede en zegeningen zij met hem)door middel van de Koran heeft gedaan. Hoe kun je beweren dat een ongeletterde persoon, die tot zijn 40evolledig a-politiek was, zonder Geopenbaarde inspiratie Allah en steun zulke resultaten zou kunnen behalen?

* De nobele Profeet (vrede en zegeningen zij met hem)wordt in de Koran terecht gewezen. Zou hij, als hij de schrijver ervan zou zijn, de ernstige beschuldiging jegens zijn vrouw zo’n opmerkelijke plaats geven?

* Zijn oom Eboe Talib, die hem vanaf zijn 8ejaar had opgevoed en hem na de bekendmaking van zijn Profeetschap 10 jaar lang beschermd had, heeft de islam nooit omarmd. De zachtmoedige Profeet (vrede en zegeningen zij met hem)hield zielsveel van zijn oom en hoopte op zijn bekering, maar Allah  openbaarde dat: Je leidt niet wie je liefhebt, maar Allah leidt wie Hij wenst. Hij weet het beste wie er geleid wordt (28:56). Als hij de schrijver van de Koran was, zou hij gewoon kunnen beweren dat Eboe Talib de islam omarmd had.

* Vele verzen beginnen met “Zij vragen je” en gaan verder met “Zeg (als antwoord).” Deze verzen werden geopenbaard als antwoord op de vragen van moslims en niet-moslims, met name van de joden uit Medina, over toegestane en verboden zaken, de verdeling van oorlogsbuit, (astrologische) huizen van de maan, de Dag des Oordeels, Zulqarneyn (een gelovige koning uit de oudheid, die grote veroveringen in Aziё en Afrika behaalde), de geest en andere onderwerpen. Zonder een allesomvattende kennis kan iemand dergelijke vragen niet beantwoorden. Zijn antwoorden stelden echter iedereen tevreden. Dit toont aan dat hij door de Alwetende Allah werd onderricht.

* De joden en christenen waren zeer felle tegenstanders. Tenslotte heeft hij meerdere malen tegen de joden van Medina moeten vechten. Desondanks noemt de Koran Profeet Moesa (Mozes) ongeveer 50 keer en Isa (Jezus) vele malen; Moehammèd (vrede en zegeningen zij met hem)wordt slechts viermaal genoemd. Waarom zou iemand die onder valse voorwendselen Profeetschap claimt, de Profeten van zijn tegenstanders noemen? Kunnen er andere redenen dan jaloezie, vooroordeel, egoїsme en andere negatieve emoties zijn, voor het ontkennen van het Profeetschap van Moehammèd (vrede en zegeningen zij met hem)?

* De Koran verwijst ook naar bepaalde feiten in de schepping die pas recentelijk met moderne wetenschappelijke methoden zijn vastgesteld. Hoe kan de Koran anders dan door haar Oorsprong van Allah, letterlijk gelden voor zaken waar de mensen toen zij geopenbaard werd, geen weet van hadden? Zou de Koran wanneer het slechts een gewoon boek zou zijn, het volgende hebben kunnen bevatten : Realiseren de ongelovigen zich niet dat de hemelen en Aarde, voordat wij hen scheidden, één geheel vormden? (21:30).

De Koran begrijpen

De Koran is het boek dat Profeet Moehammèd (vrede en zegeningen zij met hem)als het Woord van Allah aan de mensheid heeft overgedragen en dat van zijn Profeetschap getuigt. Als zijn grootste wonder, daagde het de Arabieren van zijn tijd en alle toekomstige mensen tot aan de Laatste Dag uit om slechts een hoofdstuk te produceren dat haar kan evenaren. Van de Geopenbaarde Geschriften is de Koran wat betreft behoud en overdracht aan latere generaties zonder enige verandering, ongeёvenaard. Er zit geen enkel verschil in de kopieën van de Koran die sinds haar eerste openbaring over de hele wereld in omloop zijn geweest.

De eerste stap in het begrijpen van de Koran is het begrijpen van het Arabisch – de taal waarin zij is geopenbaard – omdat taal dezelfde betekenis voor een tekst heeft als lichaamskenmerken voor een persoon. Het de essentie van een tekst ligt in zijn betekenis, zoals de essentie van een persoon in zijn of haar geest ligt. Lichaamskenmerken zijn de uiterlijke vorm die de geest heeft aangenomen en dienen als een spiegel waarin men zijn of haar ware aard kan zien. Op dezelfde wijze zijn de taal en stijl van de Koran de vorm van haar betekenis en kunnen deze daar niet los van worden gezien.

De tweede stap is de betekenis doorgronden, wat vereist dat deze geleefd wordt. De taal vormt de uiterlijke vorm en structuur en is daarom zeer belangrijk voor het doorgronden van haar betekenis. Wanneer men zich slechts tot taalkundig begrip zou beperken, zou men zich hiermee tot de vorm beperken. Men kan de betekenis van de Koran waarin haar essentie besloten ligt, doorgronden door het “hart” (de zetel van de ziel) te zuiveren door zonde en kwaad te vermijden, de noodzakelijke handelingen van aanbidding te verrichten en een vrome leven te leiden.

De Koran is “als een roos die in de schoot der tijd voortdurend nieuwe blaadjes vormt.” Naarmate de wetenschap zich ontwikkelt en bijdraagt aan het doorgronden van de diepten van haar betekenis, bloeit de Koran zelfs nog meer en wordt zij steeds jonger en frisser. Voldoende kennis van onderwerpen als afschaffing van wetten, wetten en principes die van bepaalde omstandigheden afhankelijk zijn, ongeconditioneerde, algemene en specifieke regels en de omstandigheden waaronder de verzen werden geopenbaard, zijn dus niet genoeg; men dient tevens kennis te hebben van de algemene principes van de natuurwetenschappen. Edelmoedige Profeet Moehammèd (vrede en zegeningen zij met hem)ontving en verkondigde de Koran en paste haar als een feilloze autoriteit toe in zijn dagelijks leven. Om die reden zijn kennis van zijn woorden en daden (Sunnah), zijn toepassing van de Koran en zijn voorbeeld van het leven van de islam onmisbaar voor het begrijpen van de Koran.

De Koran is geen boek van wetenschap, geschiedenis of zedenleer. Noch is het een boek in de literaire betekenis van het woord. Het is een boek dat moet worden toegepast. Het is immers gezonden om de mensen naar de waarheid te leiden, hen intellectueel en spiritueel te onderrichten en hun individuele en sociale leven te sturen. Daarom kan het alleen door dagelijkse toepassing begrepen worden. Bedenk dat de Koran niet in één keer, maar in een periode van 23 jaar, op verschillende momenten geopenbaard is. Wanneer men de Koran van het dagelijks leven scheidt, reduceert men haar tot een gewoon leesboek. Aan degenen die haar als niet meer dan dit beschouwen, zal zij zich in geen enkele significante mate ontvouwen.

De Koran is bovendien een boek van gemiddeld formaat, dat op het eerste gezicht veel herhalingen bevat. Het verklaart echter dat alles wat nat of droog is, in een Geopenbaard Boek (de Koran zelf) staat(6:59). Een Profetische hadis (overlevering) stelt dat het de geschiedenis van eerdere volken, boodschappen van degenen die na haar openbaring kwamen en oplossingen voor geschillen tussen mensen, bevat. (Tirmizi, “Fazail el-Koran,” 14). Het spreekt alle niveau’s van begrip en kennis aan en bevredigt die niveau’s, los van tijd en plaats.

Honderden geleerden hebben er gedurende de eerste 14 honderd jaar van haar bestaan commentaren over geschreven en geen van hen heeft geclaimd alle verschillende aspecten en betekenissen ervan te begrijpen. Duizenden juristen hebben er wetten uit afgeleid en hun argumentatie erop gebaseerd. Echter, geen van hen heeft beweerd alle wetten die erin besloten liggen er uit te hebben afgeleid of alle redenen achter de geboden en verboden erin te hebben begrepen. Alle zuivere en nauwgezette geleerden die de geest en het hart met elkaar verbonden hebben, alle herstellers (de grootste, heilige geleerden die gestuurd worden door Allah om de islam te doen herleven en te herstellen) vinden hun weg erin, alle heiligen leiden hun inspiratiebronnen en zuiveringsmethoden eruit af en alle authentieke spirituele-paden berusten erop. En toch blijft zij, als een waterbron die tijdens het stromen toeneemt, onaangetast.

De wonderbaarlijke welsprekendheid van de Koran zorgt voor deze diepte en rijkdom aan betekenis. De creativiteit en artistiek rijke (schrijf)stijl is slechts één element waar haar eloquentie op gebaseerd is. Zij spreekt herhaaldelijk in vergelijkingen en neemt een figuratief, symbolisch taalgebruik aan, dat doorspekt is van metaforen en gelijkenissen. Dit is niet zo vreemd, daar de Koran kennis over alle dingen bevat en zich tot alle niveau’s van begrip en kennis richt.

De stijl van de Koran

Wat benadering, presentatie en oplossing betreft is de Koran uniek. Zij behandelt alle onderwerpen van theologische waarde en overtreft alle schriftelijke documentatie van pre- en post-islamitische tijdperken in de rijke variatie van haar inhoud. In plaats van een onderwerp op de bij theologen of apostolische schrijvers gebruikelijke systematische manier te benaderen, benadrukt de Koran haar eigen bijzondere veelzijdige methode te hebben: tasriefi. Met andere woorden, vertoont zij variatie, wisselt zij onderwerpen af, gaat zij tussen onderwerpen heen en weer, verwijst zij naar voorgaande onderwerpen en herhaalt zij met opzet en doelbewust eenzelfde onderwerp in unieke ritmische en recitatieve vormen om het begrip, leren en herinneren ervan te vergemakkelijken:

Zie hoe Wij de openbaringen en tekenen tonen opdat zij zullen begrijpen en onderscheiden(6:65).

De Koran toont ons de orde van het universum. Vrijwel alle soorten of variaties aan bestaande dingen, tonen zich zij aan zij of gemengd aan ons. Op dezelfde wijze toont de Koran ons variaties die door een speciaal ritme met elkaar verbonden zijn, om de tekenen van Allah’s eenheid  te laten zien. Tegelijkertijd erkent zij (de Koran) dat een dergelijke stijl sommige tegenstanders aan haar Geopenbaarde oorsprong kan doen twijfelen (6:106). Zij verklaart tevens waarom zij dit doet: om het menselijk intellect aan te sporen na te denken over eenheid in variatie, en harmonie in diversiteit. In feite, behandelt ieder hoofdstuk een groot aantal onderwerpen op verschillende manieren; een kenmerk dat slechts bijdraagt aan haar unieke schoonheid en onnavolgbare welsprekendheid. Iemand die aandachtig reciteert of een intelligent gehoor heeft, kan van dergelijke
ritmische tonen genieten in de mate waarin de Koran zelf verklaart:

Allah heeft de mooiste boodschap in de vorm van een Boek neergezonden, consequent in zichzelf, in paren, dat de huid van degenen die ontzag hebben voor hun Heer doet huiveren. Vervolgens worden hun huid en harten volgzaam in het herinneren van Allah. Zo is de leiding van Allah: Hij leidt ermee wie Hij wil. En voor degenen die Allah toestaat af te dwalen, is er geen leiding. (39:23)

Bovendien zijn de verzen en hoofdstukken van de Koran niet chronologisch gerangschikt. Sommige verzen die samen onthuld en geplaatst zijn,
worden door andere verzen voorafgegaan en opgevolgd. Sommige hoofdstukken en verzen zijn lang, andere zijn kort. Deze ordening is een onderdeel van haar wonderbaarlijkheid.

Arabisch, de taal der openbaring, is het uiterlijke lichaam van de Koran. Religie bestaat niet alleen uit filosofie of theologie, maar is een methode om alle dimensies van ons wezen te verenigen. Derhalve is het Arabisch een wezenlijk, onlosmakelijk onderdeel van de  Koran. Het is niet louter als taal der openbaring gekozen, zodat dat de Arabieren uit die tijd het zouden begrijpen, maar omdat een universele religie om een universele taal vraagt.

De  Koran ziet de wereld als de wieg van broeder- en zusterschap. Zij probeert alle rassen, kleuren en geloven als broeders, zusters en dienaren van Allah te verenigen. De taal waarin zij is geopenbaard, vormt een basis gegeven dat mensen helpt om religieuze werkelijkheden te onderzoeken en alle dimensies van hun wezen op basis van de Standaard van Allah met elkaar te verenigen. Omdat geen enkele vertaling gelijk is aan het originele Arabisch, kunnen vertalingen niet tijdens verplichte gebeden worden opgezegd. Zonder het Arabisch kan men een goede moslim zijn, maar slechts een klein beetje van de Koran begrijpen.

Of het nu om religieuze, spirituele, sociale, wetenschappelijke, morele, juridische of filosofische kennis gaat, binnen de islam is de Koran de bron van alle kennis. Als gids tot het goede, heeft zij vier hoofddoelen: het aantonen van het Bestaan en de Eenheid van Allah, het leveren van bewijzen voor Profeetschap en het hiernamaals, het verkondigen van het aanbidden van Allah en het uiteenzetten van de beginselen van gerechtigheid. Haar verzen wijden voornamelijk uit over deze doelen. Derhalve omvatten zij principes van geloof, regels om richting te geven aan het menselijk leven, gedetailleerde informatie over de Wederopstanding en het hiernamaals, hoe men Allah dient te aanbidden, moraliteit, directe of indirecte informatie over bepaalde wetenschappelijke feiten, principes van ontstaan en verval van beschavingen, geschiedkundige uiteenzettingen over vroegere beschavingen, enzovoort.

De Koran is een bron van genezing, daar haar toepassing in het dagelijks leven vrijwel alle psychologische en sociale ziekten geneest. Daarnaast vormt zij een kosmologie, epistemologie, ontologie, sociologie, psychologie en wet, die geopenbaard is om het menselijk leven voor alle mensen, ongeacht tijd of plaats, te sturen. De nobele Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) verklaart bovendien: “Allah houdt meer van de Koran dan van de hemelen en Aarde en degenen erin.” (Darimi, Sunen, 2:533).

Optekening en behoud van de Koran

Almachtige Allah heeft meer dan 124 duizend Profeten naar de mensheid gestuurd. Ze kwamen allemaal met de belangrijke boodschap over; geloof in het Bestaan en de Eenheid van Allah, geloof in de engelen, geloof in de Profeten, geloof in de Openbaring en Geopenbaarde Geschriften, geloof
in de Wederopstanding en het hiernamaals en geloof in de Beschikking van Allah.
Doordat religie herhaaldelijk door verscheidene samenlevingen werd bedorven, werden Profeten gestuurd om haar te doen herleven, te herstellen en bepaalde regels te verbeteren of nieuwe wetten omtrent het dagelijks leven te brengen. Dergelijke Profeten kregen meestal een Boek en
staan bekend als Rasoel (Profeten die een Boek hebben ontvangen), waarvan de grootste Noah, Abraham, Mozes, Jezus en Moehammèd (vrede
en zegeningen zij met hen allen)zijn (42:13).

Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem)werd als de laatste Profeet en met de vervolmaakte vorm van de Dien (Religie) gestuurd. Allah beschermt deze laatste en vervolmaakte religie door de belofte de Koran in zijn originaliteit te bewaren:

Zonder twijfel, sturen Wij de Boodschap en zullen Wij deze bewaren (15:9).

Mensen die de boodschappen van Mozes en Jezus volgden, hebben die later respectievelijk jodendom en christendom genoemd, terwijl de
islam zijn originele door Allah gegeven naam heeft behouden.

Zoals Allah de hand heeft in natuurlijke of materiёle gebeurtenissen in deze wereld, gebruikt Hij gebeurtenissen of middelen om de Koran te
bewaren. Eén daarvan is dat de Koran tijdens het leven van de edele Profeet (vrede en zegeningen zij met hem)onder diens toezicht werd opgeschreven, zodat er niets kon worden weggelaten, toegevoegd of veranderd. Alle kopieёn van de Koran uit de 14 eeuwen van de islam zijn precies hetzelfde. Anders dan eerdere Geschriften is de Koran in haar originele vorm of tekst bewaard, in de taal waarin zij werd geopenbaard. Daarom zijn de volgende punten van zeer groot belang:

De Koran werd in delen geopenbaard. Allah stond garant voor het behoud, de juiste manier van recitatie en het rangschikken van de delen. Hij openbaarde Zijn geliefde Profeet (vrede en zegeningen zij met hem)waar elk geopenbaard vers en hoofdstuk geplaatst moest worden:

Beweegt uw tong niet (bij de openbaring), opdat u het niet overhaast (opslaat). Het is aan Ons om het te verzamelen en openbaren. Maar wanneer Wij het geopenbaard hebben, volg dan de recitatie ervan (zoals voorgeschreven).Vervolgens is het ook aan Ons om uitleg te geven. (75:16-19)

Hoog boven alles is Allah, de Ware Koning. Haast u niet om de Koran te ontvangen en reciteren, voordat de openbaring aan u is afgerond, maar zeg: “Heer, laat mijn kennis toenemen.” (20:114)

De Almachtige benadrukt dat geen enkele leugen de Koran kan raken of
twijfel kan zaaien over de authenticiteit ervan:

Dit zijn de mensen die de Boodschap verworpen hebben, toen die tot hen kwam. Dit is echter een edel, almachtig Boek. Geen enkele leugen kan het van voor of achter beroeren. Het is een Openbaring van de Alwijze, de Geprezene neergezonden. (41:41-42)

De edele Profeet (vrede en zegeningen zij met hem)nam één keer per jaar alles wat tot dan toe geopenbaard was, door met Aartsengel Djebra’iel. Tijdens zijn laatste jaar, nadat de Openbaring compleet was, kwam Djebra’iel (alejhisselam) twee keer met dit doel. De nobele Profeet (vrede
en zegeningen zij met hem) concludeerde daaruit dat hij spoedig zou sterven.

Vanaf het eerste begin besteedden de Metgezellen veel aandacht aan de Koran en deden zij hun best haar te begrijpen, onthouden en te leren. In feite, gebood de Koran hen dit te doen:

Luistert en let op wanneer de Koran gereciteerd wordt, opdat jullie Genade mogen ontvangen (7:204)

Aan het begin van de Openbaring, konden slechts enkele mensen lezen en schrijven. Na het eerste militaire gevecht tussen de moslims en de polytheїsten uit Mekka – de Slag van Bedr (624) – werden de Mekkaanse krijgsgevangenen pas vrij gelaten, nadat zij tien moslims uit Medina hadden leren lezen en schrijven. Vervolgens probeerden de begunstigden van dit beleid de Koran om verschillende redenen uit het hoofd te leren: het reciteren van bepaalde verzen is verplicht tijdens de voorgeschreven gebeden; de Koran was zeer origineel voor hen; het zuiverde hun gedachten van vooroordeel en verkeerde aannames, hun harten van zonden en verlichtte hen; tenslotte bouwde zij vanuit verlichte geesten en gezuiverde harten een samenleving op.

Om de omvang van hun inspanning en het aantal mensen dat dit deed te begrijpen; 70 Metgezellen vonden bij Bi’ral al-Ma’una (625) de marteldood. Tijdens het leven van de geliefde Profeet (vrede en zegeningen zij met hem)vonden nog eens rond de 70 Metgezellen de marteldood. Toen de edele Profeet (vrede en zegeningen zij met hem)overleed kenden vele Metgezellen de Koran uit het hoofd, waaronder ‘Ali bin Eboe Talib, ‘Abdoellah ibni Mes’oed, ‘Abdoellah ibni Abbas, ‘Abdoellah ibni Amr, Huzeyfe ibnil Yeman, Salim, Moe’az bin Djebèl, Eboe ed-Derda, Oebeyy ibni Kaab, A’isje en Ummu Seleme. Nieuwe bekeerlingen en migranten uit Medina werden naar de Metgezellen gestuurd om de Koran te leren.

De Koran werd in delen en meestal bij bepaalde gelegenheden geopenbaard. Telkens wanneer een vers, hoofdstuk of aantal verzen werd Derda, Oebeyy ibni Kaab en andere Metgezellen deze delen al in boekvorm ondergebracht.

Na de slag van Yemame (633), waarbij rond de 70 mensen die de Koran uit het hoofd kenden de marteldood vonden, vroeg Oemer ibnil Chattab de Kalief Eboe Bekr om een ‘officiёle’ gebundelde versie samen te stellen. Zeyd bin Sabit, een vooraanstaand geleerde die de Koran uit het hoofd kende, werd hiervoor uitgekozen. Na zeer nauwkeurig gewerkt te hebben, stelde hij de officiёle gebundelde verzameling samen (mushaf).

De Almachtige zegt:

Het is aan Ons om haar samen te stellen en te openbaren (75:17).

De verzen en hoofdstuk’s van de Koran werden gerangschikt en verzameld aan de hand van de aanwijzingen van de nobele Profeet (vrede en zegeningen zij met hem)[toen hij nog leefde], die hem door Openbaring werden ingegeven. De gebundelde officiёle versie werd na de slag van Yemame samengesteld. Ten tijde van de regering van Kalief Osman ibni Affaan (644-56) werd de officiёle versie gekopieёerd naar belangrijke centra gestuurd.

Een van de voornaamste redenen voor het zonder wijzigingen voortbestaan van de Koran is dat zij in haar originele taal bewaard is gebleven. Niemand in de moslimwereld heeft ooit bedacht haar door een vertaling te vervangen. Derhalve is de Koran nimmer aan onnauwkeurige of verkeerde vertalingen, toevoegingen of weglatingen ten prooi gevallen.

De Koran die we vandaag de dag vasthouden is dezelfde Koran die de nobele Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) van Allah heeft ontvangen. De authenticiteit en echtheid ervan kunnen niet worden betwist. Geen enkele moslimgeleerde heeft daar ooit aan getwijfeld en niemand heeft ooit betwijfeld of de nobele Profeet (vrede en zegeningen zij met hem)ieder woord dat we vandaag in de Koran vinden, uitgesproken heeft.

Ongeëvenaarde welsprekendheid en diep(gaand)e betekenis

De verzen van de Koran, zijn door ritme en symmetrie in vorm met elkaar verbonden om de tekenen van de Eenheid van Allah te tonen. Zij sporen onze emoties en verstand aan om na te denken over eenheid in variatie en harmonie in diversiteit. Elk hoofdstuk heeft een eigen ritme en toont verschillende onderwerpen op uiteenlopende manieren. Een dergelijke stijl onthult een unieke schoonheid, van een niet te evenaren welsprekendheid. Oplettende reciteerders en intelligente luisteraars ervaren wat de Koran beschrijft:

Allah heeft de mooiste boodschap in de vorm van een boek neder gezonden, waarvan sommige delen op andere delen lijken en deze bevestigen, waardoor de huid van degenen die ontzag hebben voor hun Heer huivert; vervolgens worden hun huid en harten volgzaam in het herinneren van Allah. Zo is de leiding van Allah. (39:23)

Hoewel de Arabieren uit de tijd van de welbespraakte Profeet (vrede en zegeningen zij met hem)zeer intelligent en bedreven waren in poёzie en welsprekendheid, konden zij niets voortbrengen dat op de Koran leek. Tevens heeft geen van de ontelbare literaire figuren die sindsdien geleefd heeft, haar weten te evenaren. De onverschrokken Profeet (vrede en zegeningen zij met hem)daagde zijn tijdgenoten en de gehele mensheid, ongeacht tijd en plaats, zelfs uit om slechts een hoofdstuk als die uit de Koran  te produceren. Het feit dat zij hier allen in gefaald hebben, levert het
bewijs voor de door Allah Geopenbaarde oorsprong van de Koran.

Indien gij twijfelt aan hetgeen Wij aan Onze dienaar (Moehammèd) hebben neder gezonden, brengt dan een hoofdstuk dat er op lijkt en roept uw getuigen, buiten Allah, indien gij oprecht zijt.(2:23)
Deze Koran kan niet (door iemand) vervalst worden, maar (is een openbaring van) Allah (die) bevestigt (de Geschriften) wat ervoor geweest is en (de duidelijkste) uitleg van de Wet – wat geen enkele twijfel lijdt – van de Heer der Werelden. Of, wanneer zij zeggen: “Hij (Moehammèd) heeft haar vervalst.” Zeg: “Brengt dan een hoofdstuk voort en roep wie u kunt (om u te helpen), buiten Allah (want Hij heeft haar nedergezonden), indien gij oprecht zijt. (10:37-38)

Zeg: “(Zelfs) als de mensheid en djinn samenwerken om de gelijke van de Koran te produceren, zullen zij nimmer in staat zijn dat te doen, zelfs wanneer sommigen van hen de anderen helpen.” (17:88)

Niemand heeft een compositie kunnen produceren, die een hoofdstuk uit de Koran, zelfs niet het kortste hoofdstuk, kan evenaren en niemand zal
dat ooit kunnen. Degenen die zich tegen de islam verzetten, hebben altijd de wapens gegrepen. Zoals een moslimgeleerde aangeeft, zouden mensen, wanneer zij de Koran of de islam met argumenten, wetenschap of welsprekendheid zouden kunnen verslaan, niet hun toevlucht in wapens hoeven te zoeken. Naarmate de tijd verstrijkt, wordt de Koran jonger en frisser, omdat zij door dit proces haar verborgen oneindige schatten één voor één kan onthullen. Op dit moment is de islam de enige manier van leven die ons enige hoop geeft.

Zoals vrijwel ieder vers onafhankelijk bestaat, is het tevens onlosmakelijk met elk ander vers en met de Koran als geheel verbonden. Met dit gegeven, vereist het begrijpen en interpreteren van een vers een volledige en holistische kennis en begrip van de Koran. Dit is de reden dat moslims zeggen dat de voornaamste interpreteerder van de Koran, de Koran zelf is.