Nieuwe vraag

Het leven van de profeet Mohammed (vzmh)

1. Hij zou niet gewacht hebben tot zijn veertigste
Als de Profeet Mohammed, vrede zij met hem, egoïstische wensen en doelen had gekoesterd, en indien hij geen profeet geweest zou zijn, door God gekozen om mensen naar de waarheid te leiden, dan zou hij niet gewacht hebben tot de leeftijd van 40 jaar om te beweren dat hij een profeet was.

2. Analfabeet, maar een grootse wereldhervormer
Mohammed, vrede zij met hem, was analfabeet. Tot aan zijn 40e jaar had niemand hem een welsprekende toespraak horen houden, over religieuze of metafysische kwesties horen spreken, wetten weten toe te passen of een zwaard te hanteren. Maar deze bescheiden en stille man die nooit enig teken had gegeven dat hij zich interesseerde voor politieke activiteiten, verscheen op het wereldtoneel als de grootste hervormer. Hij verklaarde de ingewikkelde problemen van metafysica en theologie, hield toespraken over de principes van de ondergang van naties, onderwees morele regels en formuleerde de wetten van de sociale cultuur, economische organisatie, groepsgedrag en internationale relaties met een genialiteit die de wereld niet eerder had gekend. Hij werd opeens zulk een zo’n moedig soldaat dat hij zich zelfs niet in de hevigste gevechten terugtrok. Hij veranderde de denkwijzen van mensen, hun wereldbeeld, hun geloof, gewoonten en moraliteit.

3. Alle kwaliteiten in één persoon verenigd
De Profeet Mohammed, vrede zij met hem, was méér dan een onoverwinnelijke bevelhebber, een vooraanstaand staatsman en een hoogst invloedrijke geestelijk leider. Hij is het enige voorbeeld waarbij alle kwaliteiten op een schitterende manier in één persoon waren verenigd. Hij was een man van wijsheid, een ziener en ook een levende belichaming van zijn eigen leer. Hij was een groot staatsman, zowel als een militair genie. Hij was een wetgever en een leraar in morele kwesties. Hij was een spiritueel licht enook een religieuze gids. Zijn visie dringt door in elk aspect van het leven en er is niets wat hij aanraakt zonder het te bewonderen. Zijn orders en bevelen hebben betrekking op een uitgestrekt gebied van het beheersen van internationale relaties tot aan de dagelijkse gewoonten zoals eten, drinken, slapen en de zuiverheid van het lichaam. Op de grondvesten van zijn leerstellingen heeft hij een beschaving en een cultuur gevestigd. Hij bracht een dergelijke, fijne, gevoelige en evenwichtige levensstijl voort, een perfect evenwicht tussen de botsende aspecten van het leven, dat er niet de minste onvolkomenheid te vinden is, geen enkel gebrek of onvolledigheid. Welke tekorten en imperfecties zou hij hebben, vergeleken met andere profeten, waardoor hij niet als een profeet zou kunnen bevestigd worden bevestigd en als een Boodschapper van God?

4. Een eenvoudig en arm leven
Mohammed, vrede zij met hem, leefde een eenvoudig leven, als de armste van zijn gemeenschap. Hij besteedde al zijn geld, verdiend in de handel, aan het verspreiden van zijn Boodschap, vanaf het begin van zijn profetische opdracht. Ondanks zijn grootsheid, was zijn gedrag tegenover de eenvoudigste mens dat van een gewoon menselijk persoon. In de strijd en de ondernemingen van zijn hele leven, zocht hij geen enkele beloning of vergoeding voor zijn eigen persoon. Hij liet evenmin een erfenis achter voor zijn erfgenamen. Hij vroeg zijn volgelingen niet om iets voor hem of zijn afstammelingen te ‘brandmerken’. Hij ging daarin zo ver dat, alhoewel hij en zijn familie tot de armste van de gemeenschap behoorden, hij aan hen én aan zijn afstammelingen verbood van ook maar iéts aan te nemen uit de voordelen van de voorgeschreven aalmoezen.

5. Een genadig en vergevingsgezind karakter
Mohammed, vrede zij met hem, was uiterst genadig voor alle schepselen van God. In Mekka onderging hij door zijn stamgenoten elk soort lijden. Uiteindelijk dwongen ze hem om naar Medina te emigreren en voerden daarna, gedurende 5 jaar, oorlog tegen hem. Nochtans, toen hij Mekka zonder bloedvergieten veroverde tijdens het 21e jaar van zijn profeetschap, vergaf hij al zijn vijanden. Zijn vergevingsgezindheid omvatte zelfs de hypocrieten en de ongelovigen. Alhoewel hij de hypocrieten van zijn tijd herkende, stootte hij hen nooit uit, zodat zij konden genieten van de rechten van een volledig burgerschap waartoe de uitwendige belijdenis van het geloof en de toepassing, hen toegang gaf.

De Profeet Mohammed, vrede zij met hem, was in het bijzonder genadig tegenover kinderen. Als hij een kind zag huilen, zette hij zich ernaast en deelde zijn of haar gevoelens. Hij voelde de pijn van een moeder voor haar kind beter dan die moeder zelf. Op een dag zei hij: ‘Ik sta in gebed verzonken en wens dit te verlengen. Dan Toen hoorde ik echter het gehuil van een kind en verkort het gezamenlijke gebed af voor het verdriet die de moeder voelde.’ Hij nam kinderen in zijn armen en omhelsde hen. Soms droeg hij hen op zijn schouders.

Het mededogen van de Profeet, vrede zij met hem, omvatte niet alleen menselijke wezens maar ook dieren. Wij horen van hem dat een prostituee door God naar de waarheid werd geleid en uiteindelijk het Paradijs bereikte omdat zij water gaf aan een arme hond die erg verhongerd was. Een andere vrouw, die een kat van honger liet sterven, werd naar de Hel verwezen.

6. Een mild en vriendelijk karakter
De Profeet Mohammed ,vrede zij met hem, was zeer mild in zijn omgang met mensen. Hij was nooit kwaad op iemand voor de vernederingen die hij onderging. Toen zijn vrouw A’isha, moge God tevreden zijn met haar, het onderwerp van geroddel werd, dacht hij er niet eens aan om de roddelaars te straffen, zelfs nadat A’isha’s onschuld was aangetoond. Bedoeïnen kwamen hem dikwijls opzoeken en waren erg onbeleefd. Hij fronste daar zelfs niet de wenkbrauwen voor.

7. Een vrijgevig karakter
De Profeet, vrede zij met hem, was ook de meest vrijgevige der mensen. Hij hield ervan om al zijn bezittingen uit te delen. Toen zijn profeetschap was begonnen, besteedden hij en zijn rijke vrouw Khadija alles wat ze bezaten in de opdracht die God had gegeven. Toen Khadija, moge God tevreden zijn over haar, stierf, had hij geen geld voor een lijkkleed voor haar. Gods Boodschapper ,vrede zij met hem,  moest toen geld lenen voor de begrafenis van de eerste persoon die moslim werd en zijn eerste toeverlaat.

Volgens de Profeet, vrede zij met hem, is de wereld zoals een boom waaronder de mensen zitten om schaduw te hebben gedurende een lange reis. Niemand kan voor altijd in de wereld blijven leven, dus moeten mensen in de wereld de noodzakelijke voorbereidingen treffen voor het tweede deel van de reis die ofwel naar het Paradijs ofwel naar de Hel leidt. De opdracht van Gods Boodschapper, vrede zij met hem, was om mensen naar de waarheid te leiden en daarom besteedde hij zijn hele bezit en zijn leven om dit doel te bereiken. Op een dag zag Oemar, vrede zij met hem, hem op een ruwe mat liggen en huilde terwijl hei sprak:

‘O Boodschapper van God, terwijl koningen in zachte donsdekens slapen, ligt gij op een ruwe mat! Gij zijt de Boodschapper van God en verdient daarom meer dan enige andere mens een gemakkelijk leven.’ De Boodschapper, vrede zij met hem, antwoordde hem: ‘Stemt gij er niet mee in dat de rijkdommen van deze wereld aan hen toebehoren en dat wij de rijkdommen van het Hiernamaals zullen bezitten?’

Islam keurt een kloosterleven niet goed. Islam is gekomen om de rechtvaardigheid en welzijn te verzekeren voor de mensheid, maar waarschuwt de mensen tegen overdreven gemakzucht. Omwille van deze reden hebben vele moslims gekozen voor een ascetisch leven. Alhoewel zij meestal rijk werden na de dood van de Boodschapper, vrede zij met hem, waren ze er sommigen zoals de kaliefen Abu Bakr, Umar en Ali, die een sober leven verkozen. Gedeeltelijk was dit omdat zij wensten te leven zoals de armste van hun volk en gedeeltelijk omdat zij kozen om strikt het voorbeeld te volgen van de Profeet, vrede zij met hem.

8. Een nederig karakter
De Profeet Mohammed, vrede zij met hem, was de meest nederige der mensen. Daar hij iedere dag een hogere spirituele rang bereikte, nam zijn nederigheid nog toe, ook zijn dienstbaarheid tegenover God. Hij gaf er de voorkeur aan een sobere profeet te zijn boven een profeetkoning.

Bij het bouwen van de Moskee van Medina na de ‘Hijra’ droeg hij twee, in de zon gedroogde bouwstenen terwijl alle andere er één droegen. Bij het graven van de gracht in het Gevecht van de Greppel of Gracht, bonden de Gezellen een steen rond hun maag om de honger niet te voelen. De Boodschapper, vrede zij met hem, bond twee stenen rond zijn maag, want hij was hongeriger dan alle anderen. Ooit zag een man hem en, door zijn indrukwekkende verschijning, begon hij van angst te beven. De Boodschapper, vrede zij met hem, kalmeerde hem en sprak: ‘Broeder! Wees niet bang! Ik ben een mens zoals jij en mijn moeder at droog brood.’ Bij een andere gelegenheid werd hij bij de hand genomen door een vrouw die aan waanzin leed en hem zegde: ‘Kom en doe mijn huiswerk.’ Gods Boodschapper, vrede zij met hem, ging met de vrouw mee en deed het werk. A’isha, zijn vrouw, vermeldde dat de Boodschapper, vrede zij met hem, zijn kleren herstelde, zijn schoenen repareerde en zijn vrouwen hielp bij het huishouden.

Ali, de vierde kalief, moge God tevreden zijn over hem, beschreef de Profeet, vrede zij met hem, als volgt:

”Gods Boodschapper was de meest vrijgevige der mensen bij het wegschenken en de mildste en eerste van hen in geduld en volharding. Hij was de eerlijkste der sprekers, de meest beminnelijke en meevoelende in gezelschap en de nobelste in de familie. Wie hem voor het eerst ziet,wordt getroffen door ontzag voor hem maar wie hem beter kent, wordt diep door hem aangetrokken en wie hem tracht te beschrijven zegt: ‘Ik heb, noch eerder noch later iemand gezien zoals hij, vrede zij met hem.”

Behalve het overbrengen van Gods Boodschap naar de mensen het uitvoeren van de opdracht van goddelijk profeetschap, wat kan Mohammed, vrede zij met hem, nog meer hebben bewogen om een dergelijk sober en streng leven te leiden? En welk degelijk argument kan worden ingebracht tegen zijn profeetschap?

Het karakter van Mohammed, vrede zij met hem, en zijn grote moraliteit bewijzen zijn profeetschap

1. Indien een man niet wordt veranderd door de weelde, de faam of het verwezenlijken van alom bewonderde prestaties, als hij nederig kan blijven zoals in het begin van zijn loopbaan, dan toont dit zijn karaktersterkte, zijn moraliteit en zijn persoonlijke deugdzaamheid. Ondanks zijn weergaloze prestaties, die zelfs zijn vijanden dwong om hem bovenaan de lijst van de grootste persoonlijkheden uit de wereldgeschiedenis te plaatsen, was de Profeet Mohammed, vrede zij met hem, armer en nederiger toen hij als overwinnaar Mekka binnen trok, dan toen hij zijn volwassen leven en zijn loopbaan begon.

2. Het gelaat van een mens onthult de innerlijke wereld en het karakter. Zij die de Profeet Mohammed, vrede zij met hem, zagen, konden niet anders dan zijn verschijning bewonderen en zijn waarheidsgetrouwheid bewonderen indien ze niet bevooroordeeld waren. Bijvoorbeeld: Abd Allah ibn Salam, de belangrijkste Joodse geleerde van die tijd, geloofde in hem bij de eerste ontmoeting en sprak:’Iemand met zulk gelaat kan niet liegen.’

3. Als een vuurvliegje beweert de zon te zijn, dan kan die leugen slechts standhouden tot de zon opgaat. Een Turks gezegde luidt: ‘De kaars van een leugenaar brandt slechts tot het bedtijd is,’ wat betekent dat een leugen niet lang standhoudt. Als dus een bedrieger zich voor profeet wil laten doorgaan dan kan dat niet lang standhouden en niemand zal hem (of haar) als een echte profeet aanzien.

4. Zelfs een onbeduidende man van weinig aanzien, in een kleine groep die over een onbelangrijke kwestie van mening verschilt, kan geen kleine doch verwerpelijke leugen openlijk vertellen, met een gerust gemoed, zonder een grote onrust en ongemak te laten merken waardoor zijn tegenstanders hem ontmaskeren. Omdat de Profeet Mohammed, vrede zij met hem, iedereen uitdaagde om tot aan de Laatste Dag naar voor te treden en omdat hij vele belangrijke redevoeringen hield, in een grote gemeenschap, over belangrijke onderwerpen op een vrijmoedige en directe manier, zonder vrees, eerlijk en plechtig, op een intense en verheven manier waar zijn vijanden zich aan stoorden: daarom is het duidelijk dat zeker hij een profeet was die zei wat God hem geopenbaard had.

5. Het is onmogelijk voor een analfabeet om te spreken over een moeilijke zaak, met de kennis van een expert, vooral tegenover andere deskundigen. Ondanks dit analfabetisme sprak de Profeet Mohammed, vrede zij met hem, over elk onderwerp, van theologie en metafysica tot geneeskunde, geschiedenis, fysica, biologie… en werd op geen enkel punt tegengesproken sindsdien. Bovendien, toen hij als een profeet werd opgeleid en optrad, beleefden literatuur, welsprekendheid en redenaarskunst een hoogtepunt en de Koran die hij van God ontving daagde al zijn tegenstanders uit om iets evenwaardigs te brengen, aan één enkel hoofdstuk uit de Koran. Niemand slaagde daarin. Dit is nogmaals een aanduiding dat Mohammed, vrede zij met hem, een profeet van God is.

6. Niemand gaat zijn leven riskeren, voor de zaak van een bedrog. Zeker niet als daar ook weelde en reputatie door verloren kunnen gaan, vervolging en beproeving uitgelokt; tenzij de uitvoerder grote ambities heeft om nog meer bezittingen en een nog hogere positie te veerwerven. Vooraleer hij de functie van profeet aanvaardde, leefde profeet Mohammed, vrede zij met hem, een comfortabel en gerespecteerd leven in zijn gemeenschap. Nochtans ging hij de confrontatie aan, de vervolging of doorzag allerlei problemen die zich voordeden nadat zijn opdracht als profeet begon en besteedde hij al zijn middelen aan deze taak. Zijn vijanden belasterden en bespotten hem, sloegen hem, joegen hem weg uit zijn geboorteland en voerden oorlog tegen hem. Hij verdroeg al deze wrede behandelingen zonder te klagen en vroeg God Almachtig vergeving, zelfs voor zijn vijanden. Het enige wat hij nastreefde was van om iedereen gelovig te zien en slechts de Ene God te zien aanbidden en daardoor voorspoedig te zijn in beide werelden en gered worden van de martelingen der Hel.

7. In de geschiedenis zijn er vele leidende personen geweest, die zelf niet toepasten wat zij verkondigden en aanraadden en daardoor ook niet veel volgelingen hadden. Hun ideeën hadden geen blijvend effect op de mensen en de systemen die zij vestigden hielden niet lang stand. Nochtans paste de Profeet Mohammed, vrede zij met hem, met de grootste eerlijkheid toe wat hij verkondigde en wat hij aan anderen aanraadde. Hij was steeds de allereerste in de gehoorzaamheid aan de religie die hij verkondigde, in de eredienst aan de Schepper en aan het vermijden van wat religieus verboden was. Dit toont zijn volle overtuiging aan, het geloof in zijn zaak en in het profeetschap van God, die hem naar de mensheid heeft gestuurd om hen op het Juiste Pad te leiden.

Voor welke andere reden dan het overbrengen van Gods Boodschap aan de mensen, onderging hij alle beproevingen en vervolgingen? Hij sliep op de grond, leed honger en kou, dagen achtereen, besteedde een groot deel van zijn leven op slagvelden en in militaire ondernemingen, werd uit zijn geboorteland verdreven, werd bespot en beledigd.

8. De mens verwerft een vast karakter rond zijn 30e jaar/op dertigjarige leeftijd en daarna verandert er niet veel meer aan. Het is vooral erg moeilijk om het temperament en de ingesteldheid te veranderen na de leeftijd van 40 jaar. Indien er enige onvolkomenheid in het karakter van de Profeet Mohammed, vrede zij met hem, zou zijn geweest God moge een dergelijke gedachte bestraffen!- dan zou die zeker tevoorschijn gekomen zijn voor de profetische opdracht begon. Daarom is er niemand met een beetje intelligentie en eerlijkheid, tenzij hij bevoordeeld is, die kan aanvaarden dat iemand van wie nooit één leugen werd gehoord, die nooit iemand bedroog, voor hij 40 werd, opeens als de meest gemene bedrieger uit de menselijke geschiedenis wordt voorgesteld.

9. Een liegende, bedriegende persoon kan nooit een grote, toegewijde massa volgelingen hebben die bereid zijn zich op te offeren voor hem. Ondanks het feit dat zij bij de 5 grootste profeten behoren, hadden Mozes en Jezus geen volgelingen die zo toegewijd waren als de Gezellen van de Profeet Mohammed, vrede zij met hem. De volgelingen van Mozes, vrede zij met hem, pleegden verraad toen hij hen voor 40 dagen achterliet om op de Berg Sinaï, de Thora te ontvangen. Zij begonnen een gouden kalf te aanbidden dat Samiri voor hen had gemaakt. Zelfs na zoveel jaren van intellectuele en spirituele training in de woestijn gehoorzaamden zijn volgelingen hem niet, op 2 Godvrezende mensen na als hij hen opriep om tegen de Amalekieten te strijden, het volk van Goliath. Wat betreft Jezus, vrede zij met hem: Eén van zijn 12 meest toegewijde volgelingen verried hem en trachtte hem aan zijn vijanden te onderwerpen. Maar de volgelingen van Mohammed, vrede zij met hem, die als de Gezellen bekend staan, waren zo aan hem toegewijd dat zij hun levens voor hem opofferden, hun families, bezittingen en stamverwantschap. De Profeet Mohammed, vrede zij met hem, groeide op in een klimaat van onwetendheid, tussen primitieve mensen die verstoken waren van alle positieve noties van sociaal leven en beheer, zonder een Schrift en ondergedompeld in de duisternis van een onbeschaafd tijdperk na de vorige profeten. Toch werd de Profeet Mohammed, vrede zij met hem, in een zéér korte periode de leider van volgelingen die in zijn voetsporen, de meesters, leiders en rechtvaardige heersers werden van de op sociaal en politiek gebied, meest gevorderde samenlevingen, volkeren en staten. Zij regeerden de wereld van het Westen tot het Oosten in een alom bewonderde stijl.

Bovendien zijn er ontelbare nauwkeurige en diepzinnige geleerden, wereldberoemde wetenschappers en zuivere, spirituele meesters geweest die voortkwamen uit de generaties die na de Gezellen kwamen. De beschaving die zij stichtten, was de meest schitterende die de geschiedenis ooit heeft gekend. Is het dan redelijk, dat al deze schitterende sterren van menselijkheid een leugenaar en bedrieger zouden volgen?

10. De Profeet Mohammed, vrede zij met hem, was de beste van alle mensen in zijn moraal en deugdzaam gedrag. Hij verscheen in het hart van een woestijn die bijna het meest onbeschaafde deel was van de toen bewoonde wereld en waar de mensen waren ondergedompeld in de meest verwerpelijke zedeloosheid. Wie, denkt gij, voedde hem dan op als de meest deugdvolle, met de hoogste moraliteit en het beste gedrag? Hij had zijn vader verloren, voor zijn geboorte. Toen zijn moeder stierf, was hij pas 6 jaar oud. Het was onmogelijk voor zijn grootvader en zijn oom om hem tot de meest deugdzame van alle mensen op te voeden, vermits zijzelf daarvoor niet de nodige morele kwaliteiten hadden, zoals Mohammed, vrede zij met hem, die had. Zijn leraar was God, zoals hij dit zelf zegt:

‘Mijn Heer voedde mij op en leerde mij goede manieren, en hoe goed was mijn opvoeding, hoe mooi leerde hij mij goede manieren!’

11. De menselijke geschiedenis heeft vele goede mensen gekend. Nochtans was er geen enkele die in zichzelf alle deugden en vermogens wist te combineren die zo perfect vertegenwoordigd waren in de Profeet Mohammed, vrede zij met hem. Er zijn vele vrijgevige mensen geweest, maar zij waren niet in staat om genoeg moed te tonen waar en wanneer het nodig was. Er zijn ook vele moedige mensen geweest maar zij waren niet in diezelfde mate toegeeflijk en vrijgevig. Maar de Profeet Mohammed, vrede zij met hem, combineerde in zichzelf al deze deugden en prijzenswaardige capaciteiten op het hoogste niveau.

Deugd en goede moraal veronderstellen ook evenwicht. Als bijvoorbeeld vrijgevigheid zijn grenzen overschrijdt, verwordt het tot buitensporigheid. Op dezelfde manier moet drift binnen redelijke beperkingen worden gehouden, anders verandert het in een seksuele verslaving. Moed wordt meestal verward met roekeloosheid en de dialectiek van demagogie wordt soms met intelligentie verward. Bovendien vergt deugd ook de kennis om in bepaalde situaties juist te handelen. Het zelfrespect dat een zwakke mens moet bewaren voor een machtige kan door deze laatste als hoogmoed worden gezien. De nederigheid die een machtige moet bewaren tegenover een zwakkere, kan door deze laatste als zelfvernedering worden gezien. Inperking en het opofferen van de eigen rechten, uit eigen beweging is een goede zaak. Doch als het namens anderen wordt gedaan is dit niet goed doch verraad. Een persoon kan geduldig ondergaan wat hem persoonlijk wordt aangedaan maar het is ontoelaatbaar om dit voor een volk of een natie te doen. Trots en verontwaardiging namens een natie zijn aan te bevelen, voor zichzelf zijn zij dat niet.

De Profeet Mohammed, vrede zij met hem, was perfect in evenwicht in al zijn deugden en morele kwaliteiten. Hij was perfect moedig wanneer het tonen van moed nodig was terwijl hij perfect mild was, vergevingsgezind en nederig tegenover mensen. Hij was perfect waardig en tegelijk ook vol gratie. Niemand was vrijgeviger dan hij, maar hij was ook impulsief en veroordeelde buitensporigheden. Dus: alle deugden en goede kwaliteiten waren in hem verenigd in een perfect evenwicht.

12. Volgens theologen zijn er 6 essentiële kenmerken voor het profeetschap van toepassing op alle profeten. Het zijn de waarheidsliefde, de betrouwbaarheid, het overbrengen van Gods bevelen, intelligentie, onfeilbaarheid en het vrij zijn van alle soorten lichamelijke en geestelijke gebreken. De geschiedenis getuigt dat de Profeet Mohammed, vrede zij met hem, al deze 6 kenmerken in de hoogste mate bezat.

13. Een mens komt in het leven vele situaties tegen waarin er zonder aarzeling of tijdsverlies een beslissing moet worden genomen. Vele beslissingen die in zulke situaties worden genomen, kunnen de uitvoerder grote problemen opleveren. De Profeet Mohammed, vrede zij met hem, slaagde erin om zulke prestaties in zo’n korte tijd als 23 jaar te nemen, dat er geen gelijke van bestaat in de menselijke geschiedenis. Hij aarzelde nooit en zijn beslissingen bleken juist en wijs.

Bovendien, wat hij ook ondernam en zei, betrof niet alleen zijn eigen tijdperk maar hij richtte zich tot alle tijden en plaatsen en alle volkeren en niveaus die doorheen de wereld zouden gaan bestaan tot aan de Laatste Dag. Tot nu toe is er geen enkele van zijn uitspraken tegenstrijdig met de werkelijkheid gebleken, noch is er geen enkele zwakheid gebleken of een onjuiste daad opgeleverd of een beslissing die hij nam pakte verkeerd uit. Is het mogelijk voor iemand die géén profeet is, door God opgeleid, de Alwetende, om zo’n intelligente waarneming te hebben, zulke toekomstvisie, inzicht, wijsheid en gezond verstand?