Nieuwe vraag

Wonderen van de Profeet Mohammed, Vrede Zij Met Hem

De nobele Profeet, vrede zij met hem, verklaarde dat Hij een profeet was en dat hij, om dit te bewijzen de glorierijke Koran voordroeg aan de mensen en bijna 1000 wonderen verrichtte. Deze zijn gebeurd, zo zeker als het feit dat hij zich een profeet noemde. Het bewijst onweerlegbaar dat deze wonderen zich voordeden waardoor zelfs de koppigste der ongelovigen niet konden ontkennen dat Mohammed een profeet was, maar daarentegen de Profeet, vrede zij met hem, een tovenaar noemden, zoals in de Koran wordt vermeld.

Zo verklaarden zij hun weerstand en misleidden zij hun volgelingen. De wonderen van de Profeet Mohammed, vrede zij met hem, zijn zo zeker gebeurd, dat zij werden bevestigd zonder tegenspraak en opgetekend door de behoedende deskundigen der Hadith (Overleveringen). Een wonder is de bevestiging door de Schepper van het profeetschap van een persoon. Het heeft het effect van de woorden: ‘Gij hebt de waarheid gesproken’. Als bijvoorbeeld iemand in de aanwezigheid van een heerser stelt, dat hij of zij door deze heerser is aangesteld voor een bepaalde positie dan zal het woord ‘ja’, door de heerser uitgesproken, volstaan om zijn bewering te bevestigen.

Als bovendien de heerser zijn gebruikelijke houding verandert op verzoek van de persoon, dan is dit een verder bewijs van diens aanstelling. Het is op dezelfde manier dat de Boodschapper, vrede zij met hem, beweerde van gezonden te zijn door de Schepper van het Universum. Allah, de Schepper, veranderde op zijn beurt de onveranderlijke orde bij het gebed van Zijn dienaar en diens verzoek, zodat deze wonderen kon verrichten om zijn profeetschap te bewijzen.

  • Ontkennen van wonderen
  • Wonderen van profeten
  • De schepping van Adam en Eva
  • Wonderen
  • Wet der oorzakelijkheid
Ontkenning van wonderen leidt tot het ontkennen van God’s bestaan en het profeetschap van Mohammed, vrede zij met hem, zowel als tot de ontkenning van de Goddelijke oorsprong van de Koran. Het is in feite zo dat een ontkenning totaal absurd en betekenisloos is, want waar één bewijs volstaat om de bewering te bevestigen, is er voor de ontkenning een totaal onderzoek nodig, op alle plaatsen en momenten. Als iemand bijvoorbeeld beweert dat zwanen ook zwart kunnen zijn, dan is het voor de juistheid van deze bewering voldoende van één enkele zwarte zwaan waar te nemen. Maar als gij beweert dat dit niet mogelijk is dan moet gij alle zwanen onderzoeken, overal van het begin tot het einde der tijden. Daarom is ontkenning niet haalbaar. Wie het waagt om de wonderen te ontkennen, die bevestigd werden door miljarden gelovigen, waaronder honderdduizenden geleerden, heiligen en wetenschappers, sinds de bevestiging van het profeetschap, is als iemand die één der duizend deuren van een prachtig paleis gesloten vindt en dan beweert dat het onmogelijk is om daar binnen te gaan.
Bijna alle Profeten hebben wonderen verricht. Gedurende eeuwen, hebben miljoenen Joden en miljarden Christenen de mirakels van Mozes en respectievelijk die van Jezus bevestigd. Vergeleken met de andere Profeten, welk tekort kan de Profeet Mohammed, vrede zij met hem, worden verweten, dat degenen die geloven dat Mozes met God sprak en dat Jezus de doden opwekte met God’s toelating en ten hemel opsteeg, zijn wonderen ontkennen?
Zowel de schepping van Adam en Eva, als die van Jezus, is een wonder. God maakte van hun schepping een uitzondering op de wet van de geboorte. Alhoewel tegenwoordig verstrikt in materialistische denkschema’s, zal de wetenschap op een dag moeten erkennen dat de oorsprong van het leven een Goddelijk wonder is. Het is bovendien zéér twijfelachtig of het wetenschappelijk is om het geloof, gebeurtenissen en de concepten die door de wetenschap niet kunnen worden weerlegd, als een mythe te bestempelen. Wetenschappen ‘wandelen’ op de voeten van theorieën en ontwikkelen door ’trial and error’ (‘Proef en vergissing’), het onderzoek naar deze theorieën. Er zijn vele bevestigde feiten die ooit door de wetenschap als vals werden beschouwd, net zoals er feiten ooit als juist werden gezien die nu door de wetenschap als vals zijn aangetoond. Bovendien zijn er nog vele andere zaken waarvan het bestaan nu is aanvaard zonder vragen te stellen, maar die niet wetenschappelijk bevestigd kunnen worden. Ontkenning van de wonderen is onwetenschappelijk in die zin dat een ontkenning een oordeel of een conclusie is, die op een concreet bewijs moet worden gebaseerd. Niemand kan de wonderen van de Profeet Mohammed, vrede zij met hem, ontkennen, op wetenschappelijke gronden of anderszins.
Enkelen kunnen de wonderen als irrationeel bekijken. Nochtans heeft de rede of het intellect niet de capaciteit om alles in het bestaan te kunnen omvatten. Ten tweede zijn er geen twee personen in de wereld die dezelfde intellectuele capaciteit hebben, mensen zijn nooit 100% identiek. Dus om te beslissen of iets redelijk is of niet: wiens intellect zal daarbij als maatstaf dienst doen? De Koran verklaart: ‘Wij voeden op in een zekere graad, wie wij ook willen. Boven iedere mens met kennis, is er een andere die meer weet.’ (Yusuf, S12, A76) Ten derde: deze schitterende orde, harmonie en doelmatigheid in het universum wijst zeker naar de Ene die een absolute Kennis, Wil en Macht heeft. Deze ene, God de Schepper, beschikt over het bestaan zoals Hij dat Wil. Hij is niet gebonden aan de wetten die Hij tot stand heeft gebracht om de werking van het universum te regelen. Daarom kan Hij deze wetten veranderen wanneer Hij dat wil of kan scheppen en handelen, helemaal zonder enige wet. Wat dus het intellect van de mens motiveert, is het ontdekken van deze wetten. God heeft de mens geen intellect gegeven om Zijn daden te beoordelen. Het vermogen van het intellect is beperkt en wat beperkt is kan niet oordelen over het onbeperkte.
Tijd varieert of verandert volgens de dimensies van het bestaan en plaatsen. Een tijdsduur is bijvoorbeeld niet hetzelfde in de wereld en op andere planeten. Bovendien, hoe verfijnder of ijler een materie is, des te sneller is de tijd en de beweging van dit object. Zo beweegt de menselijke geest veel sneller dan de mens zelf. Bovendien kan de fantasie en het inbeeldingsvermogen op enkele seconden door alle sferen heen reizen. Nogmaals, zoals mensen van elkaar verschillen overeenkomstig ieders macht, zo is er ook een groot verschil tussen de capaciteiten van de verschillende soorten. De mens heeft veel meer kracht dan een mier of een bij. Toch zijn er sommige dingen die deze insecten kunnen en de mens niet. Bovendien kunnen onzichtbare dingen en wezens zoals engelen en djinn, zelfs stormen en orkanen, veel krachtiger zijn dan menselijke wezens. Dus zijn al de fysische en intellectuele krachten en vermogens inbegrepen in één, absolute Kracht. Als deze Kracht in staat is om uit te voeren, wat Het ook wil, waarom zouden we dan niet in wonderen geloven? Wij zijn getuigen van, ervaren zelfs, zekere gebeurtenissen die we als wonderlijk ervaren. Vele dingen gebeuren die we niet met de wet der oorzakelijkheid kunnen verklaren. Bovendien verzekert de wetenschap der fysica vandaag dat alles wat bestaat een voortdurende golfbeweging is. Daarom is het niet mogelijk om te zeggen dat het bestaan van het universum een seconde later hetzelfde is als een seconde eerder. Daarom is de wet der oorzakelijkheid slechts een sluier die de Goddelijke werking omhult zodat mensen sommige onaangename processen of gebeurtenissen niet aan God toeschrijven. Daarom is de ontkenning van wonderen, niet de bevestiging ervan, irrationeel of onwetenschappelijk.

 

Zijn Voorspellingen Bewijzen Het Profeetschap

Normaal gesproken kan niemand nauwkeurig weten wat in de toekomst zal gebeuren, zelfs niet enkele minuten later. Wetenschappers zijn niet eens zeker over natuurlijke gebeurtenissen die plaatsvinden volgens ‘deterministische’ wetten. Zij geven tegenwoordig toe dat zij niet met zekerheid kunnen zeggen dat de wereld in dezelfde toestand zal blijven als waarin hij nu is. Sociologen en geschiedkundigen hebben gesproken over historische wetten waarvan zij beweren dat die op feiten zijn gebaseerd of op de ‘vloed der geschiedenis’. De geschiedenis zelf heeft echter bijna al deze wetten tegengesproken en aanhangers van het ‘historicisme’ en zij die de voorkeur geven aan het concept van voortdurende vooruitgang in de geschiedenis, zoals Marx, Fichte, Hegel Herder en anderen, deden dit ook.

De kennis van de toekomst ligt alleen bij God Almachtig. Hij kan nochtans wie Hij wil begunstigen met een deel van deze kennis. Als een mens overtuigd is van de juistheid van het nieuws dat hij over de toekomst brengt, dan kan hij alleen een Boodschapper van God zijn.

De Profeet Mohammed, vrede zij met hem, maakte vele voorspellingen over de toekomst en de geschiedenis heeft hem niet tegengesproken. Zoals de informatie die hij gaf over het verleden, kunnen zijn voorspellingen over de toekomst ook gevonden worden in de Koran en in de boeken der Traditie.

Voorbeelden van het nieuws dat de Koran geeft over de toekomst

1. De Byzantijnse en Perzische Rijken waren de supermachten van hun tijd. Het was tijdens deze jaren dat de gelovigen, weinig in aantal, wrede vervolgingen ondergingen in Mekka en dat de Perzen een zware nederlaag toebrachten aan de Byzantijnen. Door hun grote overwinningen veroverden zij Aleppo, Antiochie en de belangrijkste Syrische gebieden, ook waaronder Damascus. Zij veroverden Jeruzalem in 614-615. De christenen werden uitgemoord en hun kerken verbrand. De Perzische veroveringsbeweging richtte zich naar op Egypte en reikte zelfs zover als Tripoli in Noord-Afrika. Een ander Perzisch leger vernielde Klein-Azie en geraakte zelfs tot de poorten van Constantinopel, de Byzantijnse hoofdstad. De heidenen van Mekka juichten dit toe en verdubbelden hun terreur en vervolgingen tegen de Profeet, vrede zij met hem, wiens Boodschap een vernieuwing was van de Boodschap die Jezus preekte in Palestina. De volgende Koran verzen, die net in die periode werden geopenbaard, vermelden de nabije overwinning van de Byzantijnen over de Perzen:

‘Alif Lam Mim. De Romeinen werden verslagen in een nabijgelegen land maar zij zullen, nà hun nederlaag een overwinning boeken, binnen 9 jaar (opm: Bid’a, gebruikt in de originele tekst van dit vers, duidt 3 tot 9 aan) Aan God is de beslissing bij beide gevechten en op die dag zullen gelovigen zich verheugen, met de hulp van God. Hij helpt wie Hij wil, te overwinnen. Hij is de Al-Machtige, de Al-Genadevolle.’

(Al-Rum, 30:1-5)

Niemand kon in die periode een dergelijke voorspelling maken. Maar de Profeet, vrede zij met hem, bracht deze Goddelijke Openbaringen over op zijn volgelingen. Zij bevestigden hun vertrouwen in hem zonder twijfel en Abu Bakr wedde met de Mekkaanse polytheisten dat de Romeinen binnen de voorspelde 9 jaar een overwinning zouden boeken. De Byzantijnse keizer Heraclius viel de Perzen oorspronkelijk op zee aan in 622, het jaar der Hijra, en dreef hen op de vlucht na beslissende gevechten in drie opeenvolgende veldtochten. Zijn overwinningen vonden plaats in dezelfde periode als de overwinning van Badr van de moslims over de Mekkanse polytheïsten. De verzen die hier dus werden vermeld bevatten dus 2 voorspellingen die beide binnen de voorspelde 9 jaar uitkwamen.

2. Het was slechts 6 jaar nadat de Profeet, vrede zij met hem, was uitgeweken naar Medina, dat hij naar Mekka ging voor een kleine pelgrimstocht. De Mekkanen hielden hem nochtans tegen bij Hudaybiya en na onderhandelingen werd een vredesverdrag gesloten. Sommige artikels van dit verdrag werden op weerstand onthaald door de gelovigen; maar de Koran verzen die werden geopenbaard na het afsluiten van dit verdrag, beschreven het als een duidelijke overwinning en gaven de gelovigen de beslissende goede melding, die als volgt luidt:

‘Waarlijk, God vervulde het visioen van Zijn boodschapper: Gij zult zeker de Heilige Moskee binnentreden in volledige veiligheid, als God dit wil. Gij zult uw hoofden laten scheren, uw haar inkorten en zult niets hoeven te vrezen. Hij weet wat gij niet weet en Hij heeft u behalve dit, een nabije overwinning toegekend. Het is Hij Die Zijn Boodschapper met leiding heeft gezonden en zijn religie der waarheid, die Hij mag laten zegevieren over alle andere religies. God volstaat als getuige.’

(Al-Fath, 48: 27-28)

Eén jaar later konden de Moslims de kleine pelgrimstocht uitvoeren en het jaar daarop veroverden zij Mekka. Bovendien is de islam overheersend geweest over alle andere religies, gedurende eeuwen en als God het wil zal de islam een wereldwijde superioriteit verwerven in de nabije toekomst.

3. In het oude Egypte had de Farao de gewoonte om de kinderen van Israel te martelen. God zond Mozes naar hem met de opdracht om hem uit te nodigen om in de Ene God te geloven en de Israëlieten toe te staan om Egypte te verlaten met Mozes. De Farao weigerde dit en de strijd tussen hem en Mozes duurde lang. Op een nacht nochtans, slaagde Mozes erin om met zijn volk naar de grens te reizen. Toen Farao echter van deze ontsnappingspoging vernam, maakte hij zich klaar om hem te achtervolgen. Toen Mozes de Rode Zee bereikte, raakte hij deze aan met zijn staf en voor hem openden zich over de hele breedte der zee. Farao trachtte hem te volgen maar werd samen met zijn leger door de zee opgeslokt. Terwijl deze gebeurtenis door de Koran wordt vermeld, maakt deze ook een zeer interessante voorspelling:

‘Vandaag zullen Wij uw lichaam bewaren zodat dit voor u een teken moge zijn voor uw nakomelingen. Nochtans slaan de meeste mensen geen acht op Onze Tekens.’

(Yunus, 10: 92)

Het dode lichaam van Farao werd later drijvend teruggevonden op de westelijke oever van het Sinai schiereiland. De plaatselijke bewoners kunnen u deze plek nog steeds aanwijzen, het heet nu ‘Jabal Firawn’ of de heuvel van Farao. Enkele mijlen van deze heuvel verwijderd, is er een heetwaterbron, genaamd: Hammam Firawn of het Bad van Farao.

4. Een aanzienlijk deel van de Korangaat over de gebeurtenissen van de Laatste Dag. De Koran beschrijft hoe de wereld zal worden vernield en heropgebouwd zal worden en hoe de doden zullen verrijzen, verzameld op de Plaats van Bijeenkomst en na beoordeeld te zijn, zullen ze worden geleid naar ofwel de Hel ofwel het Paradijs. De Koran geeft ook een duidelijke beschrijving van het Paradijs en de Hel en het leven in elk daarvan.

Voorbeelden van de voorspellingen van de Profeet, vrede zij met hem, die in de boeken der Traditie bestaan

1. Umar vertelde in een verhaal dat is opgetekend in de ‘Sahih al-Muslim’: Alvorens het gevecht van Uhud begon, wandelde de Boodschapper van God, vrede zij met hem, rond op het slagveld en wees op enkele plekken terwijl hij zei: Aboe Jahl zal hier worden gedood en ‘Utba hier, Shayba hier, Walid hier, enz. Ik zweer bij God dat na het gevecht de dode lichamen van al deze mannen werden gevonden precies op de plekken die de Boodschapper had aangeduid. (Muslim, Janna, 76,77)

2. Bukhari en Aboe Dawud citeren Habbab ibn Arat die zei: ‘Op een dag, tijdens de periode van marteling en onrust in Mekka, ging ik naar Gods Boodschapper, vrede zij met hem, die in de schaduw van de Ka’aba zat. Ik was nog steeds een slaaf in de handen van de Mekkanen in die tijd. Zij mishandelden mij erg en ik kon dit niet meer volhouden. Ik vroeg aan de Boodschapper van God om in zijn gebeden, hulp en redding voor mij te verzoeken. Maar hij wendde zich tot mij en zei: ‘Bij God, ik zweer dat voorgaande gemeenschappen ergere martelingen moesten ondergaan. Sommige moesten in grachten gaan liggen en werden dan met zagen in twee gesneden en dit deed hen niet hun geloof opgeven. Zij werden levend gevild maar toonden geen zwakte tegenover de vijand. Zeker zal God deze religie vervolmaken, maar gij toont té grote haast. Er zal een dag komen dat een vrouw, zonder begeleiding van San’a tot Hadramawt zal reizen en niets zal vrezen behalve wilde dieren. Nochtans toont gij ongeduld.’

Habbab vertelde verder: ‘Ik zweer bij God, alles wat Gods Boodschapper die dag voorspelde, is uitgekomen. Ik was er persoonlijk getuige van.’ (Bukhari, Manaqib, 22 / Aboe Dawud, Jihad 97)

3. Bukhari, Muslim en Ahmad ibn Hanbal vermelden: Gedurende de constructie van de moskee van de Profeet in Medina, vertelde Gods Boodschapper, vrede zij met hem, aan Ammar: ‘Wat een tragedie, Ammar, een opstandige groep zal u vermoorden.’

Ammar werd gedood tijdens het gevecht van Siffin door de aanhangers van Mu’awiya die in opstand kwam tegen de kalief Ali.(Bukhari, Salah, 63 / Muslim, Fitan 70, 72 / Ibn Hanbal, Musnad, 12. 161, 164)

4. Voor zijn dood, riep de Profeet, vrede zij met hem, zijn dochter Fatima bij zich aan zijn ziekbed en voorspelde dat zij de eerste van zijn familie zou zijn om na zijn dood met hem verenigd te worden. Fatima vervoegde haar vader, de trots der mensheid, 6 maanden later. (Ibn Maja, Jana’iz, 65 / Muslim, Fada’il al Sahaba, 15 : Ibn Hanbal, Musnad, 3.197)

5. De Profeet, vrede zij met hem, voorspelde de Mongoolse invasie met de woorden: ‘ Het Uur zal komen dat gij zult vechten met een volk met rode gezichten, klein, met spleetogen en platte neuzen. Zij dragen harige leren laarzen.’ (Bukhari, Jihad, 95, 96 / Aboe Dawud, Malahim, 10 / Ibn Maja, Fitan 36)

6. Zoals wordt verteld door Hakim, Tirmidhi, Ibn Hanbal en Ibn Maja, bedoelde de Profeet, vrede zij met hem, door herhaaldelijk te verklaren:‘Gij zult na mijn dood, Aboe Bakr en Umar volgen.’ dat die twee hem als kalief zouden opvolgen. Hij voorspelde ook dat de regering door Aboe Bakr kort zou zijn terwijl Umar langer zou heersen, om vele overwinningen mogelijk te maken. (Hakim, Mustadrak, 3.75 / Ook vermeld bij Tirmidhi, Ibn Hanbal en Ibn Maja)

7. Volgens authentieke overleveringen, gaf de Profeet, vrede zij met hem, zijn gemeenschap goed nieuws dat zij Damascus, Jeruzalem, Irak, Perzie, Istanbul (Constantinopel) en Cyprus zouden veroveren en dat de religie der islam zo ver zou reiken als de meest afgelegen hoeken der wereld in het Oosten en het Westen. (Hakim, 4.445 / Ibn Hanbal, 4.303, ook vermeld door Muslim en Tirmidhi)

8. De Profeet, vrede zij met hem, verklaarde: Deze onderneming begon met profeetschap en als een genade; daarna zal de genade een Kalifaat zijn. Vervolgens wordt het een wrede monarchie en tenslotte een onrechtvaardige tirannie. Hij voorspelde eveneens dat het Kalifaat na hem zeker 30 jaar zou duren en daarna in een wrede monarchie zou ontaarden. Al deze voorspellingen van de nobele Profeet, vrede zij met hem, werden waarheid.(Aboe Dawud, Sunna 8 / Tirmidhi, Fitan 48 / Ibn Hanbal 4.273)

9. Volgens een authentiek verhaal verklaarde de Profeet, vrede zij met hem: ‘Uthman zal worden gedood terwijl hij de Qur’an Koran leest. God zal hem in een kleed hullen maar zij zullen verlangen om dit van hem weg te nemen.’ (Hakim, 3.100 / Ibn Hanbal, 6. 114 / Ibn Maja, 5. 188 / Ook verteld door Tirmidhi)

Door dit te zeggen bedoelde hij dat Uthman kalief zou worden, maar dat zijn afzetting zou worden gezocht en dat hij tenslotte zou worden vermoord tijdens het lezen van de Koran. Dit alles gebeurde precies zoals hij het voorspelde.

10. Zoals in een authentieke Traditie wordt gezegd, zei de nobele Profeet van God, vrede zij met hem, tegen Sa’d ibn Abi Waqqas toen hij zwaar ziek was: ‘Hopelijk zult gij gespaard worden zodat gij sommigen zult kunnen begunstigen en anderen benadelen.’ (Aboe Nu’aym, Hilyat al-Awliya, 1.94, ook verteld door Bukhari en Muslim)

Met deze woorden suggereerde hij dat Sa’d een groot bevelhebber zou worden en vele veroveringen zou uitvoeren. Vele volkeren zouden bevoordeeld worden door kennis van islam te verwerven en zich te bekeren terwijl vele anderen zouden benadeeld worden door de ineenstorting van hun staten.

Sa’d nam het bevel van Moslimlegers op zich, net zoals de Heilige Profeet, vrede zij met hem, had voorspeld. Hij vernietigde het Perzische Sassanidenrijk in Iran en Iraq en bracht vele volkeren onder de hoede en de leiding der islam.

11. Op een keer, toen de Profeet, vrede zij met hem, ontwaakte in het huis van Umm Haram, de tante van Anas ibn Malik, die de Boodschapper, vrede zij met hem , 10 jaar had gediend in Medina, glimlachte hij en sprak: ‘Ik droomde dat mijn gemeenschap oorlog zou voeren op zee, gezeten op tronen zoals koningen.’

Umm Haram vroeg: ‘Bid dat ik daarbij mag zijn.’ De Profeet, vrede zij met hem, zei verzekerd: ‘Dat zult gij.’ (Suyuti , Jami’al-Saghir, 6.24, vermeld door Bukhari, Muslim en Tirmidhi)

Dit alles gebeurde 40 jaar later toen Umm Haram, vergezeld van door haar echtgenoot ‘Ubada ibn Samit, vertrok om Cyprus te veroveren. Zij stierf daar en haar graf is sindsdien druk bezocht.

12. Volgens een authentieke vertelling verklaarde de Profeet, vrede zij met hem: ‘De stam van Thaqif zal een leugenaar voortbrengen die beweert Profeet te zijn en die een bloedige tirannie zal vestigen.’ (Hakim, 3.453 / Ook vermeld door Muslim, Ibn Hanbal en Tirmidhi)

Met dit verhaal bedoelden zij de beruchte Mukhtar die Profeet beweerde te zijn en de bandiet Hajjaj, die tienduizenden mensen vermoordde.

13. Nogmaals, volgens een authentiek verhaal, verklaarde de Profeet, vrede zij met hem: ‘Waarlijk Constantinopel (Istanbul) zal worden veroverd, door mijn gemeenschap. Hoe gezegend zal de bevelhebber zijn die het zal veroveren en hoe gezegend zijn leger.’ (Hakim, 4.422 / Bukhari, Tarikh al-Saghir, 139 / Ibn Ha,nbal, 4.335)

Zo voorspelde hij dat Istanbul door moslims zou worden veroverd en dit is een aanduiding van de hoge spirituele rang van Sultan Mehmed, de Veroveraar, en de deugdzaamheid van zijn leger. Deze voorspelling kwam eeuwen later uit.

De meeste van deze voorspellingen hebben reeds plaatsgevonden en de anderen wachten op het juiste moment om hun juistheid te bewijzen. Enkele van zijn voorspellingen hebben, interessant genoeg, te maken met vooruitgang in wetenschappen en technologie. Bijvoorbeeld, zoals is opgetekend in de authentieke boeken der Traditie zoals ‘Sahih al Muslim’ en ‘Sunan al Tirmidhi’, voorspelde hij dat een granaatappel zou volstaan voor 20 mensen en dat de schil schaduw voor hen zou voorzien. Hij voorspelde ook dat de tarwe, verbouwd op een oppervlakte zo klein als een huisbalkon, zou volstaan om een familie een jaar te voeden. Met deze voorspellingen gaf hij een aanduiding voor de grote vooruitgang die de mensheid ooit zou maken in genetische reconstructie.

In zijn voorspellingen gebruikte de Profeet, vrede zij met hem, nooit de uitdrukkingen ‘Ik denk, ik raad, het zou kunnen, het zal waarschijnlijk gebeuren, enz. die twijfel uitdrukken. Integendeel hij sprak met zekerheid, alsof hij de voorspellingen werkelijkheid zag worden op een TV scherm. Dit betekend dat hij ofwel een scherpzinnig zicht had dat tegelijk in het verleden en in de toekomst kon kijken, wat voor een sterfelijke mens onmogelijk is; ofwel dat Hij een Profeet, vrede zij met hem, was, onderwezen door de Kenner van Alle Dingen, de Ene voor Wie alle tijd en ruimte slechts één punt is.