Nieuwe vraag
Profeten

Wat zijn profeten en waarom zijn ze gestuurd?

De Schepper heeft elke groep wezens met een bedoeling en een gids of leider geschapen. Het is ondenkbaar dat de Almachtige Schepper, die bijen een koningin, mieren een leider en vogels en vissen een gids heeft gegeven, ons mensen geen Profeet zou geven om ons naar sprirituele, intellectuele en materiele perfectie te leiden.

Profeetschap is de hoogste graad en eer die een mens van God kan ontvangen. Het innerlijke van die persoon overtreft dat van alle anderen. Een Profeet is als een tak die vanuit het Goddelijke Rijk naar dat van de mensen reikt. Hij is het absolute hart en de absolute tong van de schepping en beschikt over een uiterst verfijnd intellect dat tot de ware aard der dingen en gebeurtenissen door kan dringen.

De Profeet is bovendien het ideale wezen, daar hij al zijn uitmuntende vermogens geheel in harmonie met elkaar gebruikt. Hij spant zich in voor en stevent af op de Hemel, wacht op Goddelijke inspiratie of de Openbaring van oplossingen voor de problemen die hij tegenkomt en vormt het raakvlak tussen zijn wereld en de wereld van het Ongekende. Zijn lichaam is onderworpen aan en volgt net als zijn hart – figuurlijk gezien de zetel van het spirituele intellect – het hart. Zijn waarnemingen en reflecties zijn immer gericht op de Namen en Eigenschappen van God. Hij gaat af op wat hij waarneemt en bereikt zo de gewenste bestemming.

De zintuiglijke waarneming van een Profeet, die volledig ontwikkeld is – zien, horen en derhalve weten – overtreft die van alle andere mensen. Zijn waarneming kan niet verklaard worden in termen van verschillen in licht, geluid of golflengten. Gewone mensen kunnen de kennis van een Profeet nooit evenaren.

Hoewel we God kunnen vinden door natuurverschijnselen te bestuderen, hebben we een Profeet nodig om te leren waarom we geschapen zijn, waar we vandaan komen, waar we heen gaan en hoe we onze Schepper op gepaste wijze kunnen aanbidden. God heeft Profeten gezonden om hun volk de betekenis van de schepping en de ware aard der dingen te leren, de mysteries achter historische en natuurlijke gebeurtenissen te ontsluieren en ons uitleg te geven over onze relatie, en die van de Goddelijke Geschriften, met het universum.

Het gehele universum probeert de Namen en Eigenschappen van de Almachtige, Alomvattende Schepper ten toon te spreiden. Op dezelfde wijze getuigen de Profeten van, bevestigen en zijn zij trouw aan de subtiele, mysterieuze relatie tussen de Schepper en zijn Namen en Eigenschappen. Het is hun plicht God te kennen en over Hem te spreken. Zij kunnen tot de ware aard der dingen en gebeurtenissen doordringen en dit vervolgens direct en in alle oprechtheid overdragen aan de mensheid.

Zonder Profeten zouden we geen enkele wetenschappelijke vooruitgang geboekt kunnen hebben. Terwijl degenen die evolutionaire benaderingen aanhangen om historische gebeurtenissen te verklaren, de neiging hebben alles aan toeval en deterrministische evolutie toe te schrijven, leiden Profeten de mensheid naar intellectuele – en daarmee naar wetenschappelijke – verlichting. Derhalve accepteren boeren de Profeet Adam van oudsher als hun eerste leermeester, kleermakers de Profeet Enoch, scheepmakers en zeelui de Profeet Noach en klokkenmakers de Profeet Jozef. De wonderen van de Profeten markeerden bovendien de grens van wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen en spoorden mensen aan die te bereiken.

Door hun persoonlijke leiding en het doorgeven van de hemelse religies en Geschriften, hielpen de Profeten mensen hun aangeboren vermogens verder te ontwikkelen en leidden zij hen naar het doel van het geschapen zijn. Zonder hen zou de mensheid (de vrucht aan de boom der schepping) tot rotting gedoemd zijn. Voor de mensheid is sociale gerechtigheid net zo noodzakelijk als persoonlijke innerlijke vrede. De Profeten gaven hen derhalve wetten om naar te leven en stelden op gerechtigheid gebaseerde regels vast voor een harmonieus sociaal leven.

De Koran verklaart expliciet: Wij hebben elk volk een boodschapper gezonden (met het gebod): “Dien Allah (God) en vermijd het kwaad”. (16:36). Veel mensen vergaten deze Goddelijke leringen echter geleidelijk aan en begingen misstanden als het vergoddelijken van Profeten en anderen of hielden zich bezig met afgoderij. Zelfs wanneer men er vanuit gaat dat er een enorm verschil is tussen de originele en de huidige vorm van religies, is het vrijwel onmogelijk de omstandigheden te begrijpen, die er voor gezorgd hebben dat Confucius in China en Brahma in India verschenen zijn. Dit is net zo moeilijk als proberen te raden wat hun originele boodschappen waren en in welke mate zij vervormd zijn.

Als de Koran niet door middel van Profeetschap aan ons geopenbaard zou zijn, zouden we geen duidelijk beeld hebben van het karakter, de levens, missies en leringen van vele Profeten. Een zeer betrouwbare Hadith zegt: “De volgelingen van een Profeet zullen zijn werk voortzetten na zijn dood, maar enkele van zijn aanhangers zullen later alles wat hij tot stand heeft gebracht, omverwerpen.” Dit is een zeer belangrijk punt. Ondanks hun mogelijke oorsprong in de zuiverste Goddelijke bron, zijn veel religies die we tegenwoordig als onecht beschouwen, door kwaadaardige opzet van vijanden (of door fouten van volgelingen) in de loop der tijd tot leugens, bijgeloof en legendes verworden.

Iemand als Profeet bestempelen, terwijl hij dat niet is, is een vorm van ongeloof, net zo als het weigeren te geloven in een ware Profeet dat is. We zouden moeten nagaan wat het Boedhisme of Brahmanisme in hun ware, originele vorm zouden kunnen zijn geweest. Tevens zouden we dit moeten doen voor de leer die wordt toegeschreven aan Confucius en voor de praktijken en geloven van het Sjamanisme. Wellicht zijn er nog steeds een aantal resten te vinden van wat zij in oorsprong inhielden.

Vele ooit zuivere religies zijn vervormd en veranderd. Daarom is het zo belangrijk de zuiverste vorm van hun originele fundament te aanvaarden. De Koran zegt: Er is geen volk waaronder zich geen boodschapper heeft bevonden. (35:24). Wij hebben elk volk een Boodschapper gezonden (16:36).

Deze Openbaringen laten zien dat Allah (God) elke groep mensen, elk volk, een Boodschapper heeft gestuurd. Van een totaal van 124 duizend, noemt de Koran 28 Profeten bij naam. We weten niet precies wanneer en waar de meeste van hen geleefd hebben, maar hebben zulke kennis ook niet nodig, aangezien: Wij hebben vόόr uw tijd Booschappers gezonden; over enkelen van hen hebben wij u verhaald, over anderen niet (40:78).

Recente vergelijkende studies van religie, filosofie en antropologie hebben aangetoond dat vele ver uit elkaar liggende samenlevingen bepaalde concepten en praktijken met elkaar delen. Hieronder bevinden zich samenlevingen van polytheїsme tot monotheїsme en samenlevingen die in tijden van nood met de handen omhoog tot de Ene God bidden en iets van Hem vragen. Veel van dergelijke fenomenen wijzen op een enkelvoudige bron en een enkele leer. Als primitieve, van de beschaving en invloed van bekende Profeten afgesneden stammen een zeker begrip hebben van Zijn Eenheid, maar weinig weet lijken te hebben van hoe volgens dat geloof te leven, moet er op een bepaald moment in het verleden wel een Boodschapper naar hen zijn gestuurd: Voor elk volk is er een Boodschapper. Wanneer daarom hun Boodschapper komt, zal er met rechtvaardigheid onder hen geoordeeld worden en hen geen onrecht aangedaan worden. (10:47).

Zoals hierboven is opgemerkt, heeft God, telkens wanneer de mensen na het verschijnen van een Profeet in duisternis vervielen, een andere Profeet gestuurd om hen wederom te verlichten. Dit duurde voort tot de komst van de Laatste Profeet. De reden voor het sturen van de Profeten Mozes en Jezus vereiste dat Profeet Mohammed gezonden zou worden. Daar zijn boodschap voor iedereen, ongeacht tijd of plaats, bestemd was, eindigde het Profeetschap bij hem.

Volgens sommige sociologische en historische feiten, die een uitgebreide uitleg vragen, is de Profeet Mohammed als “genade voor alle werelden” (21:07) gezonden. Dit is de reden dat Moslims in alle Profeten geloven en geen onderscheid (tussen hen) maken:

De Boodschapper gelooft in wat van zijn Heer tot hem komt, zo ook de gelovigen. Zij geloven allen in God en zijn engelen, Zijn Geschriften en Zijn Boodschappers: “Wij maken geen enkel onderscheid tussen elk van Zijn Boodschappers”- en zij zeggen “Wij horen en gehoorzamen. Schenk ons Uw vergeving, onze Heer; naar U zijn wij op weg.” (2:285)

Dit is de reden dat de Islam, door God geopenbaard en door de Profeet Mohammed aan de mensheid gegeven, universeel en eeuwig is.

Profeetschap in zijn geheel beschrijven en de verhalen van alle Profeten vertellen, ligt buiten het bereik van dit boek. In plaats daarvan richten wij ons op het Profeetschap van de Zegel der Profeten. Op hem die ons over de andere Profeten en Heilige Schriften heeft verhaald en onze Heer aan ons kenbaar heeft gemaakt. Hierdoor zullen wij ook de andere Profeten leren kennen en hun Profeetschap bewijzen.

Geloof in Allah (God), de bron van geluk, en het volgen van de Laatste Profeet en Boodschapper van God zijn de sleutels tot voorspoed in beide werelden. Als we gered willen worden van wanhoop en alle negatieve aspecten van het leven en intellectuele, spirituele en materiёle perfectie willen bereiken, dienen we met heel ons hart te geloven dat Mohammed (vrede zij met hem) de Boodschapper van God is en zijn leiding te volgen.