Nieuwe vraag

Trek jullie harnassen aan

Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd:

De Boodschapper van Allah (vzmh) zei op een dag:

“Trek jullie harnassen aan.”

De metgezellen vroegen:

“O Boodschapper van Allah (vzmh)! Is de vijand gekomen?”

– “Nee, trek jullie harnas aan die jullie van de Hel zal weren:

SubhânAllah, Alhamdoelillâh, Lâ ilâha illâllah, Allahoe Akbar.

Dit zal jullie op de Dag des Oordeels van voren en achteren beschermen.” (Hâkim, Mustedrek)

Zoals uit deze hadith blijkt, is het 33 maal opzeggen van de tasbih (kraaltje dat je gebruikt na het gebed) een harnas tegen het vuur van de Hel.