Leestijd 7 minuten

 De 10 Dagen van Dhul-Hijjah: Een mooie kans om te groeien

De eerste tien dagen van Dhul Hijjah zijn een prachtige kans om geweldige beloningen te verdienen. Ramadan was een prachtige gelegenheid om spiritueel te groeien, maar we mogen niet vergeten dat de maand Dhul Hijjah net zo’n belangrijke maand is in onze spirituele reis. Deze maand is de maand waarin we ons richten op onze daden en gebeden, met als doel om zo dicht mogelijk bij Allah te komen.

Blijf gericht en focus op het doel om te blijven te groeien, zelfs na het einde van Ramadan. Blijf je concentreren op je daden en gebeden, en blijf je inspannen om een betere versie van jezelf te worden. Dit is de tijd om je ziel te reinigen en je voor te bereiden op het grotere doel. Profiteer van deze gelegenheid en verdien geweldige beloningen. 

De 10 dagen…

Echter, het vasten tijdens de maand Shawwal verzachtte onze bedroefde harten enigszins. Het leek even alsof wij een uitbreiding van Ramadan beleefden. De eerste tien dagen van Dhul Hijjah, net voor het offerfeest is een soort troostprijs voor onze bedroefde harten die naar meer Ramadan snakken.

De beloningen zijn geweldig. Wij weten niet precies wat voor geweldige schatten in deze tien nachten zitten, maar het begin van soera al-Fajr geeft ons een impressie: “Bij de tien nachten…” Hoewel er in sommige bronnen wordt gesteld dat deze tien nachten de laatste tien dagen van Ramadan of de eerste tien dagen van Muharram inhouden, is de algemeen geaccepteerde mening dat die heilige tien dagen, de eerste tien dagen van Dhul Hijjah zijn. Dit zijn de eerste negen dagen voor Eid al-Adha (Offerfeest) en de eerste dag van het Offerfeest.

Dhul Hijjah is de maand van de algemene amnestie en vergeving.

Dhul Hijjah, die de twaalfde maand van de islamitische kalender is, is de maand van algemene amnestie en vergeving, waarin de aanbidding van hadj (pelgrimstocht) wordt verricht. De tiende dag is de eerste dag van het Offerfeest. De prachtige blijde boodschap van de Zegel der Profeten (vrede zij met hem) waarmee hij de waarde van de tien dagen uitlegt is als volgt:

“Er zijn geen betere dagen om Allah te aanbidden dan de eerste tien dagen van Dhul Hijjah. Één dag vasten op die dagen, staat gelijk aan één jaar vasten; de verrichte gebeden in elke nacht, staan gelijk aan de Laylatul Qadr (Nacht van de Kracht). ” (Tirmidhi; Ibn Majah)

Dat wil dus zeggen dat één dag vasten op die dagen gelijk kan staan aan 360 dagen aan vasten. Dit zegt meer over de genade van Allah, dan over onze inzet en inspanning. De genade en zegeningen van Allah zijn zo hoog dat Hij de beloning van één jaar geeft voor het vasten van een dag.

Andere woorden van aanmoediging van de Nobele Profeet Mohammed (vrede zij met hem) luiden als volgt:

“Er is geen andere dag waarin daden deugdzamer en verhevener en mooier in de ogen van Allah zijn dan de eerste tien dagen van Dhul Hijjah …” (Tirmidhi)

 

De status van de dag van Arafa (de dag vóór het Offerfeest)

Zoals gezegd zal het vasten op deze dagen veel beloningen en vergeving opbrengen. De status van Arafa in deze tien dagen is echter nog specialer. De Nobele Profeet (vrede zij met hem) zei:

“Het vasten op de dag van Arafa is keffarah (kwijtschelding en vergeving) voor de zonden van het voorgaande jaar en het komende jaar.” (At-Targhib wa’t-Tarhib)

Abdurrahman, de zoon van Abu Bakr Siddiq (moge Allah tevreden over hen zijn), ging naar de edele Aisha (vrouw van de Profeet). Zij was aan het vasten, maar iemand sprenkelde water op haar vanwege de hitte. Hierop zei Abdurrahman dat ze beter het vasten kan verbreken.

Aisha (ra) zei:

“Zal ik mijn vasten verbreken terwijl ik hoorde dat de Boodschapper van Allah zei: ‘het vasten op Arafa is een keffarah voor het voorgaande jaar?’” (at-Targhib wa’t-Tarhib).

 

In een andere overlevering zegt de edele Aisha:

“Vasten op de dag van Arafa is gelijk aan duizend dagen vasten.” (At-Targhib wa’t-Tarhib)

 

Hoe kunnen we deze tien dagen benutten?

Allereerst moeten we de vijf dagelijkse gebeden niet missen. Dit zijn onmisbare aanbiddingen in elke tijd en op elke plaats. Wij moeten proberen om deze gebeden met meer zorgvuldigheid en ontzag te verrichten. Als het mogelijk is, dienen we te vasten en onze tijd te spenderen aan het lezen van de Koran, het vragen van vergiffenis, het reciteren van salawat, dhikr en smeekbedes. Mensen die normaliter niet de optionele (sunan) gebeden zoals shoeroeq, doha tahajjud verrichten, zouden hun best moeten doen om ze deze dagen wel te verrichten en om uiterst hun best te doen om de vergiffenis van Allah te verkrijgen.

Om deze vergiffenis en welbehagen van Allah te kunnen verkrijgen, dienen we deze tien dagen te benutten alsof het de laatste tien dagen van Ramadan zijn. Zij die dit niet kunnen doen, zouden op zijn minst de dag van Arafa en de dag ervoor kunnen vasten en in aanbidding doorbrengen. Met name op de dag van Arafa dient men te vasten. Arafa is de dag is waarop de eenheid, pracht en grootsheid van Allah wordt gevoeld en verklaard. Daarom is het bij bijvoorbeeld in de Hanafi wetschool wajib (verplicht) om de attakbir (het zeggen van Allahoe Akbar) te reciteren na elk fard gebed. Men dient te beginnen vanaf het ochtendgebed op de dag van Arafa tot het namiddaggebed van de vierde dag van het Offerfeest. Het is ook deugdzaam om die takbirat (meervoud takbir) te reciteren tijdens de tien dagen.

 

Hadj en Umrah

Duizenden gelovigen zijn nu in de heilige plaatsen om de Hadj (pelgrimstocht) te verrichten; sommigen doen de rondgang (tawaaf) om de Kaaba, sommigen zijn aan het bidden en het vragen om vergeving, sommigen laten hun tranen vloeien over hun wangen in de Rawda al-Mutahhara (Een plek in de moskee van de Profeet s.a.w.), waar het graf van de Nobele Profeet Mohammed (vrede zij met hem) ligt. Sommigen anderen doen dhikr en smeekbedes, en sommigen vragen om vergiffenis bij Multazam (het gebied tussen de Kaaba en Hajar al-Aswad). Zij willen allemaal vergiffenis, gratie, succes en leiding van Allah voor henzelf en voor de gelovigen. Allen zullen zich op de dag van Arafa op de berg Arafat verzamelen en luidop “Labbayk, Allahumma Labbayk” reciteren. In die hoedanigheid zoeken zij toevlucht bij Allah, de Genadevolle en de Barmhartige.

Wij kunnen een spirituele toestand bereiken door ons voor te stellen dat we de Hadj (pelgrimstocht) verrichten en ons in te beelden hoe het is om tussen de pelgrims te zijn. We dienen te bidden en te hopen dat onze smeekbedes worden toegevoegd aan de gebeden en de smeekbedes van de pelgrims.

Ook dienen wij niet te vergeten dat het noodzakelijk is om deze dagen volop te gebruiken, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Hoewel veel mensen het belang en de waarde van deze dagen kennen, slagen sommigen er niet in om een goede planning te maken om deze dagen optimaal te benutten.

Hierbij enkele effectieve suggesties om deze dagen maximaal te benutten:

 

 1. Zet de tien dagen elk jaar in jouw agenda of maak er een notitie van en zet het ergens waar je het elke dag kunt zien
 2. Probeer bezoek, het reizen of vermoeiend werk te vermijden, welke je bezig kunnen houden tijdens deze tien dagen. Stel dergelijke programma’s uit of probeer deze uit te voeren voordat de eerste tien dagen aanbreken.
 3. Weerhoud je van het kijken naar voetbalwedstrijden, series, nieuws, welke niet belangrijk zijn voor jouw dagelijks leven. Let hier extra op tijdens deze dagen.
 4. Let goed op jouw gezondheid, zodat je geen aanbiddingen of dhikr hoeft te missen. Probeer operaties of andere medische ingrepen niet in deze dagen in te plannen, mits dat medisch verantwoord is.
 5. Als je een huisvrouw bent, met pensioen of als je oud bent, profiteer dan zo veel mogelijk van deze tien dagen en zonder je
 6. Als je de reguliere uren wel moet werken, zoals bij studenten en werknemers het geval is, probeer dan zo veel mogelijk te vasten en te aanbidden tijdens je vrije dagen en probeer dit zo goed mogelijk te combineren met het werk dat je verricht.
 7. Probeer je vrije tijd te benutten tijdens je werk of op school. Bijvoorbeeld wanneer je pauze hebt, wanneer je in de rij staat etc. kun je de Koran, salawat, gebeden of dhikr reciteren.
 8. Probeer een kleine Mushaf of gebedenboekjes bij je te dragen. Het zal handig zijn wanneer je een paar pagina’s wilt lezen op momenten dat het even kan.
 9. Probeer het te doen met minder slaap (tussen 5-6 uur) tijdens deze nachten en nuttig minder ongezond eten en probeer sportief te blijven.
 10. Als je niet de volle negen dagen kunt vasten, probeer dan op z’n minst de dag van Arafa en de dag ervoor te vasten.
 11. Probeer jouw boodschappen, versieringen en het kopen van Eid cadeaus tijdig aan te schaffen om je tijd effectief en efficiënt te kunnen benutten.

 

Moge Allah al onze dagen accepteren en ons doen behoren tot degenen die Hij heeft vergeven.


Array
To top